ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2564

เมื่อ 2 มีนาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามให้หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลรายงานผลการดำเนินการและนำมาเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน ดังนี้
1. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอผลงาน หัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัย ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักวิจัยที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม
2. เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงเห็นควรจัดกิจกรรมใน 2 ลักษณะ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบการประชุม ณ ที่ตั้ง เพื่อให้นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกินกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ในการบรรยายหลักโดย Keynote Speaker ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถเชิญ Keynote Speaker ที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยาย ณ มหาวิทยาลัย จะเป็นการช่วยดึงดูดให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๕ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 3/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอจัดนิทรรศการในหัวข้อ เอกสารโบราณ/คัมภีร์โบราณในภาคอีสาน โดยมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอผลงานดังกล่าว
2. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กำหนดหัวข้อนิทรรศการโดยให้มีความเชื่อมโยงผลงานวิจัยของคณะต่างๆ ในสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน โดยขอให้เน้นประเด็นการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก
3. ปรับกำหนดการภายหลังจากเสวยพระกระยาหารกลางวัน ดังนี้
- เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
- เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "........"

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับกำหนดการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ข้อ 1 และ 2 พร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : - สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอถอนเรื่อง เพื่อนำกลับไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกระบวนการการดำเนินงาน และจะนำเสนอในที่ประชุมคราวถัดไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรู้และโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 4 วรรคหนึ่ง (ข) แก้ไขเป็น
?(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกกว่า 2.00 ได้ตามที่เห็นสมควร?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเดิมดังนี้
1. เห็นควรให้ตัดคำว่า "รับรองหลักสูตร" ออก โดยให้ใช้ "การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ" แทน
2. ข้อ 20 (4) กองบริการการศึกษา มีหน้าที่ .... แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัดข้อความในข้อ 6(2) ออก
2. ข้อ 16 "...โดยหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ..." แก้ไขเป็น "...โดยหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย..."
3. ข้อ 43 การถูกถอนชื่อ เห็นควรกำหนดเกณฑ์การถูกถอนชื่อไว้ในหลักสูตรในคราวเดียวกันเลย โดยไม่ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
4. ควรกำหนดระยะเวลาการเริ่มบังคับใช้ไว้ในบทเฉพาะกาลด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.12 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ... และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.13 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
1.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน จำนวน 4 คณะ คือ 1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 3) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 4) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (รอบ 9 เดือน)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะที่มีผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิตน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เร่งติดตามการสำรวจ โดยเฉพาะการสำรวจจากผู้ใช้บัณฑิต ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาการการรายงานฯ ของกองแผนงาน เพื่อประกอบในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการสำรวจต่างๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ควรมีการทบทวนประเด็นข้อคำถามในการสำรวจต่างๆ เพื่อสะท้อนคุณภาพหลักสูตร และใช้ต่อยอดในการวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และมอบคณะดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.16 ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน ตัวชี้วัด ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม เห็นควรพิจารณานำผลการดำเนินงานมารายงานประกอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
2.พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากที่ผ่านมา เนื่องจากไม่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างแท้จริง โดยพิจารณาเฉพาะเงินรายได้เท่านั้น
3.พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดย่อยของตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าต่อการดำเนินงานที่แท้จริง

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะศิลปศาสตร์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติมให้กับคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.19 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

มติที่ประชุม : - กองแผนงานขอถอนเรื่อง เนื่องจากต้องรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ขออนุมัติบรรจุแผน และจะนำเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเปลี่ยนชื่องานจาก "งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์" เป็น "งานสื่อสารองค์กร"

มติที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่อง และให้รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.2 แนวทางในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal

มติที่ประชุม : รับทราบ แนวทางในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์