ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 17 มีนาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ประเด็นที่ 1 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้สุทธิ เห็นชอบให้กำหนดค่าเป้าหมาย ปี 2564 คือ 301 ล้านบาท
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 เงินหมุนเวียนคงเหลือ เห็นชอบให้กำหนดค่าเป้าหมาย ปี 2564 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
1.3 ให้เพิ่มตัวชี้วัดที่ 3 คือ เงินทุนสำรอง และกำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละ 15 ต่อปี
2. ประเด็นที่ 2 พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา
2.1 เห็นชอบแนวทางทั้ง 3 แนวทาง ตามที่กองแผนงานเสนอ
3. ประเด็นที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3.1 เห็นชอบแนวทาง ทั้ง 4 แนวทาง ตามที่กองแผนงานเสนอ
3.2 ให้พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 การทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น การจัดทำแผนการหารายได้จากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับแผนรายจ่ายที่กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้แหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองแผนงานประสานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาทบทวนประมาณการรายรับก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
1.2 รศ.ดร.วินิท เจริญใจ
1.3 นายสนธิ คชวัฒน์
1.4 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.1 รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
2.2 รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
2.3 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3.1 รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
3.2 รศ.อรุณี วิริยจิตรา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 การเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
3. มอบกองกลางตอบรับและแสดงความจำนงในการร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.7 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน "การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบในหลักการการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน "การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2. มอบกองกลางนำเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล

มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานผลการดำเนินการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมาภิบาล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์