ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2564

เมื่อ 5 เมษายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

1.2 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 งานตุ้มโฮมฮักแพง สงกรานต์วิถีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 การบูรณะศาลพระพรหมเพื่อประดิษฐานองค์พระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เห็นควรให้จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องติดตามให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 4/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้นำประเด็น cluster ที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนดประเด็นในการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย แล้วเชิญชวนนักวิจัยในแต่ละสาขามาร่วมบูรณาการความรู้ในการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยให้ผู้มีความเชี่ยวสูงสุดในเรื่องดังกล่าวเป็นหัวหน้าทีมวิจัย
2. ตัดข้อ "4.2 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามอัตราราชการ" ออก
3. ควรกำหนดตัวชี้วัดขั้นต่ำ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลงานให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3 ?ผู้ใช้บริการ? ให้ตัดคำว่า ?ประเภทเนื้อสัตว์? ออก
2. ปรับข้อความในข้อ 5 และ ข้อ 15 ให้มีความสอดคล้องกัน และควรเขียนให้ต่อเนื่องกัน
3. ข้อ 10 แก้ไขข้อความ เดิม ?อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย? เป็น ?ผู้ควบคุมดูแล?
4. ควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการในด้านการเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ลดค่าบริการร้อยละ 30 หรือ งดเว้นค่าบริการ เป็นต้น
5. ควรเพิ่มกรณีการต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ใช้บริการกรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องกำหนดอัตราการรับผิดชอบขั้นสูงสุดไว้ด้วย
6. อัตราค่าบริการเศษชั่วโมงให้ปัดเป็นหนึ่งชั่วโมง

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 รายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานทางการเงิน และรายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.5 รายงานทางการเงิน ผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานทางการเงิน และรายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.6 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในประเด็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
2. พิจารณาปรับการจำแนกประเภทตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ตัดบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 6 ออก
4. แก้ไขบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 7 เป็น ?สิทธิในการหาผู้ประกอบการ ในกิจกรรม ตามที่หน่วยงานอื่นขอความอนุเคราะห์?
5. แก้ไขบัญชีแนบท้ายประเภท ข ข้อ 10 เป็น ?สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในเชิงพาณิชย์?
6. บัญชีแนบท้าย ประเภท ข กับ ประเภท ค ให้ตัดคำว่า ?ทรัพย์สินประเภท? ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น (C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน หรือเป็นสัญญาจ้างทำของ ไม่ใช่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องทำความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินการโครงการ และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในงานราชทัณฑ์ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แก้ไขคำว่า "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" เป็น "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
2. แก้ไขคำว่า "ทุกฝ่าย" เป็น "ทั้งสองฝ่าย"

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เพิ่มข้อความตามความเห็นของนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในข้อ 2.4

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.2 ผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 แนวทางการดำเนินงานการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์