ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 17/2560 วาระพิเศษ

เมื่อ 20 ตุลาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าสาธษรณูปโภคให้สอดคล้องกับรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไม่กระทบกรอบวงเงิน และรายการงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้นำเงินคงเหลือมาสะสมตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 5,794,100 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไม่กระทบกรอบวงเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้นำเงินคงเหลือสะสมมาตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 5,794,100 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 21)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก และหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และมอบกองแผนงานจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป (หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการงบประมาณ กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามประมารการรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กองแผนงานแจ้งกรอบวงเงิน จำนวน 7,429,400 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประมาณการรายรับจากเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และส่วนที่เกินกรอบวงเงินประมาณการรายรับ
2.ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 3,131,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 10,660,800 บาท (สิบล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานและค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกันยายน 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง