ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 19 เมษายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัวชี้วัด O3 อำนาจหน้าที่ เห็นควรมอบอนุกรรมการตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 พิจารณาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตรา 5 และ 6 มาเพิ่มเป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัด O8 Q&A เห็นควรจัดหมวดหมู่แยกประเภทคำถามให้ชัดเจน เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย เป็นต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.2 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรเป็นคู่มือที่เป็นภาพรวมในการบริหารงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบข้อมูล O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ต้องเป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติหรือการให้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม หรือยังไม่ครบถ้วน ให้ติดตามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินและงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.5 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.6 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ มอบกองแผนงานดำเนินการติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ O43 ภายในกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานติดตามคณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงานภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาส 2

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มช่องทางทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบทั้ง 4 ช่องทาง
2. กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก กรณีหน่วยงานภายนอกมอบกองแผนงานตรวจสอบเพิ่มเติมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ว่ามีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และมอบกองแผนงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานทบทวน/ปรับปรุงมาตรกรส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทบทวนจำนวนการรับนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จากจำนวนอาจารย์ที่มีอยู่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น
2. ทบทวนจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนให้กับคณะอื่น ๆ
3. พิจารณาการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อคุณสมบัติของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ความรู้เฉพาะด้านทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน
4. การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ควรนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาให้มีความชัดเจนในประเด็นความสำคัญของหลักสูตร เช่น โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน การนำไปประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังสำเร็จการศึกษา
5. ทบทวนและเสนอแนวทางมาตรการ หรือวิธีการในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อลดอัตราการสอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนตามแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอื่นภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ มอบกองแผนงานหารือกับคณะศิลปศาสตร์เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : อนุมัติ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รามทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์