ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 18/2560

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 11 วาระที่ 4.1
จากเดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองแผนงาน
(หน้าที่ 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 3.1 หน้าที่ 8
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 3.2 หน้าที่ 9
เดิม
ไม่มี
เพิ่ม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
กองแผนงานจัดทำประกาศ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดให้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ในอัตรา ร้อยละ 10

วาระที่ 3.2 หน้าที่ 9
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
(หน้าที่ 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สถานที่และสาธารณูปโภคจาก บริษัท อุบลฟอเรจซีดส์ จำกัด ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะเกษตรศาสตร์ พิจารณากำหนดอัตราการใช้พื้นที่ที่เป็นภาพรวมในการใช้พื้นที่ส่วนต่าง ๆ โดยแยกตามประเภทพื้นที่ หรือค่าเสื่อมต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยเอกชนต่าง ๆ ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในการดำเนินการ
2. การจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จะต้องเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
3. มอบคณะเกษตรศาสตร์หารือสำนักงานกฎหมายและนิติการ เนื่องจากการใช้พื้นที่
ของมหาวิทยาลัยอาจเข้าเงื่อนไขของการร่วมลงทุน หรือความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
4. มอบคณะเกษตรศาสตร์ จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของพื้นที่และอัตราการขอใช้ห้อง เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป (หน้าที่ 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ 30 กันยายน 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (นำเสนอเอกสารในวันประชุม)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองแผนงานปรับแก้ไข ข้อความในตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับผลลัพธ์ ช่องผลการดำเนินงาน จากเดิม ที่ระบุว่า
?ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย? ให้แก้ไขเป็น ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยระบุเป็นจำนวนร้อยละของแผน
2. มอบคณะปรับปรุงตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดเรื่องการผลิตบัณฑิต และงานวิจัย และขอให้คณะไปพิจารณาหามาตรการ หรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินงานมีผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2560) และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้าที่ 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (นำเสนอเอกสารในวันประชุม)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวชี้วัดทบทวนผลการดำเนินงาน และทบทวนตัวชี้วัด
เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแต่ละตัวชี้วัดและส่งข้อมูลให้กองแผนงานอีกครั้ง
2. คณะควรมีการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีหลักการยกเว้นการหักค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 5 ปี ให้กับหลักสูตรนั้น ๆ และให้จัดทำประกาศค่าตอบแทน
3. ให้คณะที่ตัวชี้วัดร้อยละนักศึกษาตกออก ไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุมและวางแผนกำกับดูแล
4. ให้ทุกคณะจัดทำหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(หน้าที่ 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ 30 กันยายน 2560 (นำเสนอเอกสารในวันประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560)และแนวทางการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้าที่ 22)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ 30 กันยายน 2560 (นำเสนอเอกสารในวันประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560)และข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาตามที่กองแผนงานเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้าที่ 26)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นำเสนอเอกสารในวันประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวบรวมปัญหาและจัดทำ Improvement plan
โดยวิเคราะห์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาย้อนหลัง เพื่อรวบรวมปัญหาที่ทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ว่าจะต้องกำหนดมาตรการอย่างไร พร้อมเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ต่ออธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ความเสี่ยงที่ 2 : ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำแผน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจจะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะ
เพื่อรวบรวมปัญหาที่ทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ว่าจะต้องกำหนดมาตรการอย่างไร พร้อมเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่ออธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้าที่ 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561
2. ให้คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อระเบียบวาระที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 มายังกองกลางภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจักได้รวบรวมและจัดทำเป็น (ร่าง) ระเบียบวาระของแต่ละเดือน ในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป
(หน้าที่ 33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.9 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป (หน้าที่ 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.10 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ขอถอนเรื่องเนื่องจากต้องปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - (หน้าที่ 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 447 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 447 คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้าที่ 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 15 คน และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทังนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ถอนรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ราย นางสาวปรียาภรณ์ ไพบูรณ์ รหัสนักศึกษา 50213023 เนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.57 ทั้งนี้มอบคณะและกองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบข้อมูลว่าควรได้รับปริญญาใช่หรือไม่
2. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ราย นางสาวพิมพิชญ์พิพัฒน์
คมขำ รหัสนักศึกษา 5623400390 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.30 ว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาจึงไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับ 2 โดยให้ระบุเหตุผลที่นักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม (ถ้ามี) เนื่องจากการมีค้างชำระไม่สามารถทำให้นักศึกษาไม่ได้รับเกียรตินิยมได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และให้นำเสนอรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาหากผู้ขอสำเร็จการศึกษาติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว (หน้าที่ 39)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.14 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 เรื่อง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ดำเนินการดังนี้
1. ควรเสนอที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
2. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัย ข้อ 6 ให้ระบุเงื่อนเวลาให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(น้าที่ 40-41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.15 ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นกรณีพิเศษ สำหรับนายกฤชณรงค์ ศรีนิล รหัสประจำตัว 5514400067 เสนอเรื่องวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาทบทวนให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 (น้าที่ 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 46)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.4 สรุปโครงการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 47)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 สรุปคำของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 47)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.6 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (เสนอเรื่องวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 48)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง