ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2564

เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

1.2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 (University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher Education (THE) และSCIMAGO

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 5

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1.กองบริการการศึกษา กำหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน แบบออนไลน์
2.รูปแบบกิจกรรมการรับน้อง ให้มีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
3.รูปแบบกิจกรรม ONSIDE ปรับเป็นกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด
4.กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้น ตามความเหมาะสม
-การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับทุกคณะ 10 % /กองคลัง มีวิธีการจัดการอย่างไร
5.นำไปพิจารณาเป็นวาระเฉพาะ เนื่องจากต้องมีรายละเอียดข้อมูลประกอบพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ 4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น(C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้
"ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน หรือเป็นสัญญาจ้างทำของ ไม่ใช่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องทำความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวต่อไป"

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น เพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการในหัวข้อ "เอกสารโบราณ/คัมภีร์โบราณในภาคอีสาน" โดยจัดตั้ง คณะทำงานจากคณะศิลปศาสตร์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. คณะนิติศาสตร์ เสนอเพิ่มเติมข้อมูลการจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ "กฎหมายโบราณ คณะนิติศาสตร์ "
3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดนิทรรศการในหัวข้อ "นวัตกรรม สมุนไพรและพืชท้องถิ่น" โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและพืชท้องถิ่น เช่น บัวบก ติ้ว แก่นตะวัน โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะได้ประสานนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อมูลนิทรรศการต่อไป
4. ที่ประขุมมีการเสนอชื่อการจัดนิทรรศการ
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์
- คัมภีร์โบราณและภูมิปัญญาอีสาน เพิ่มคุณค่าสู่นวัตกรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และ มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำปนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบกองบริการการศึกษารายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กำหนดให้จัดกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย และคณะดำเนินการในช่วงบ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับวิธีและดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ สำนัก และสำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้กองแผนงาน ประสานคณะ/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของ
(ร่าง) รายงานฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตของแต่ละคณะ โดยให้ใช้ข้อมูลกลางจากการเก็บข้อมูลของกองแผนงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพิ่มหัวข้อ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และข้อเสนอแนะของแต่ละคณะ/สำนัก
3. การเสนอผลงานการดำเนินการ เช่น การรายงานผลด้านการบริการวิชาการ ควรมีการเพิ่มบทสรุปของรายงานผลการดำเนินงานประกอบการรายงานจำนวนเงินที่ได้รับ
4. ให้ตรวจสอบ การรายงานของคณะศิลปศาสตร์ มีการสลับข้อมูล ในหน้าที่ 12 ข้อมูลการสลับจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และนักศึกษาที่เข้าใหม่ แต่มีการรายงานข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก
5. คณะ ควรมีการรายงานหลักสูตร non-degree ว่ามีการพัฒนาการอย่างไร
6. ให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนตัวเลขในการหารายได้ หรือการใช้พื้นที่โดยรวม
7. ให้เพิ่มเติม การเสนอบทบาทหน้าที่และบริบทของสำนัก ให้มีความชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองแผนงาน ประสานคณะ/สำนัก เพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. งบรายจ่ายประจำ ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด ให้คณะ/สำนัก เร่งดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. งบลงทุนที่มีการผูกพันไปแล้วให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) และมอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เร่งดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ปิดความเสี่ยง

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การดำเนินตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การพิจารณาบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนกลุ่มสาขา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดทำแผนฯ ดังนี้
1. (ร่าง)คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ ประธาน
1.2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.4) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5 ) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
1.6) ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงานและเลขานุการ
1.7 ) ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
1.8) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
2. (ร่าง) คณะทำงานจัดทำแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
2.1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
2.2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.5) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.6) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
2.8 ) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
2.9) ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงานและเลขานุการ
3. ให้ ประธานของคณะทำงาน สามารถพิจารณาบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/64 ในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ไม่เลื่อนกำหนดการเปิดเทอม
2. กำหนดให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบตลอดเดือนมิถุนายน (วันที่ 1 ? 30 มิถุนายน 2564)
3. กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความเห็นด้วยในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในช่วงหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564
4. ขอความร่วมมือนักศึกษาไม่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงและกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีเอกสารรับรอง
5. กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งนักศึกษาต้องกักตัวที่บ้านก่อนเข้าพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน โดยกำหนดให้มีเอกสารรับรอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอแผนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 สถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ สถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต งบบุคลากรลดลง ไม่เป็นไปตามที่เสนอของบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานผลรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์