ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2553

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

2.2 รับรองข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์
(ระเบียบวาระที่ 4.2 )

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯพิจารณาประสานหารือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะนำส่งข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาเพิ่มในระบบ Admission กลาง ส่งข้อมูลให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยในเบื้องต้นขอให้พิจารณาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเงินรับฝากที่ได้รับจากการดำเนินการรับเข้าศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 กรรมการอำนวยการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและประเภทผู้แทนคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 ทุนรัฐบาลไทยจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับผู้รับทุนจาก สปป.ลาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.2 แพทยสภาอนุมัติให้รับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2552)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.5 แนวทางการรับนักศึกษาแพทย์ (เพิ่ม) ที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนำเสนอรายละเอียดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาและจำนวนการรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติ (เพิ่ม) จากแพทยสภาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

6.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลอย่างมีธรรมาภิบาล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 12.30 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม - เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ