ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ เพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรและกำหนดฉีดวัคซีน วันละ 600 คน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 300 คนช่วงบ่าย 300 คน
2. โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยปกติที่มีการลงทะเบียน ผ่านหมอพร้อม กำหนดจัดสถานที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยความสมัครใจ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมอภิปรายเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาศึกษา
1. การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. การผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้นักศึกษายื่นคำร้องขอ ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ตามที่ปฏิทินมหาวิทยาลัยกำหนด
3. การลดค่าเช่าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4. การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน
5. การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tablet
6. สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างกักตัว เช่นศูนย์ช่วยเหลือ UBU Students โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาประสานการรับ-ส่งอาหาร Delivery สำหรับนักศึกษาหอพัก โดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ
1. การยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาบริการล้างจานสำหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 3 เดือน
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค
1. นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
2. ให้มีระบบสำรวจการเดินทางและประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Application Hug UBU)
3. ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ(PUI)โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ (Work From Home การประชุม การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน)
5. Big Cleaning สำหรับอาคารเรียน และสำนักงานของมหาวิทยาลัย
6. จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย
7. จัดให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสนามสำรองของจังหวัดอุบลราชธานี
8. เสนอให้กองคลัง ตรวจสอบข้อมูลบัตรนักศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ มีการผูกกับบัญชีธนาคารหรือไม่ (ระบบ REG ยังไม่เชื่อมกับระบบของธนาคาร)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 และมอบกองแผนงานดำเนินการเรื่องการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดตั้งรวมและยุบเลิกส่วนงานภายในหน่วยงานภายในและงาน พ.ศ. ....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 7 (4) ภาควิชาหรือสาขาวิชา .... ให้เพิ่ม กลุ่มวิชา
2. ข้อ 7 (3) ศูนย์ มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน... ให้ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นข้อสังเกตว่าควรตัดออกหรือไม่
3. ข้อ 11 ตัดคำว่า "อาจ" ออก "ให้กรณีการจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในระยะแรก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัย...."
4. ข้อ 14 วรรค 3 เพิ่มข้อความ ให้นำการ "ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการศึกษาและเสนอความเห็นเป็นรายกรณีไปก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีของการยุบเลิกส่วนงานภายในให้นำการรายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินมาประกอบการพิจารณาด้วย
5. ข้อ 18 เพิ่มกลุ่มวิชา
6. ข้อ 20 เพิ่ม แผนงบประมาณและอัตรากำลัง
7. เห็นควรให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกันไปในคราวเดียวกัน
8.ปรับการเขียนวิธีการจัดตั้ง ให้ชัดเจน ข้อ 19 (3) ศูนย์ เสนอตัดคำออก
9.ปรับวิธีการเขียน ที่มีความซ้ำซ้อน โดยให้ผ่านสำนักงานกฎหมายและนิติการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้
1.เห็นควรให้เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการกักตัวของนักศึกษาต่างชาติ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
2.เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในอัตราจำนวน 10,000 หรือ 15,000 บาท ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้สำนักวิเทศสัมพันธ์ คำนวณอัตราตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัวสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท แทนการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ให้เพิ่มข้อความในข้อ 3 ....โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ดังนี้
1. ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์หารือคณะศิลปศาสตร์ ในรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ
2. ตรวจสอบการลงนามจะสามารถดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์