ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2564

เมื่อ 1 มิถุนายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 912/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม : รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.3 เดิม มติที่ประชุม "เห็นชอบ ให้ความช่วยเหลือค่ากักตัวสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป"
แก้ไขเป็น " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัวสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท แทนการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2.รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบและข้อความในประกาศ
2. ปรับการเขียนในข้อ 19 ควรเพิ่มและปรับข้อความการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. ข้อ 14 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีได้เฉพาะในสโมสรนักศึกษาเท่านั้น... ให้ปรับแก้ไขเป็น ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
4. ระบุและกำหนดผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ในประกาศ
5. ให้เพิ่มหมวด การกำกับติดตามและผู้มีอำนาจในการรับผิดชอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอมวาริน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ที่ประชุมมีความเห็นว่าเป็นลักษณะสัญญา ให้นำเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
2. สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ควรมีการวางกรอบการพิจารณาเรื่องของสัดส่วนของการแบ่งผลประโยชน์

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อนำเสนออธิการบดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวหอมวาริน เป็นลักษณะของสัญญา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN) และมอบกองกลาง ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอปรับหัวข้อบันทึกความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น " ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME)
2. ประเด็นของนักศึกษาในบทบาทของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลางประสานกับสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และส่งสำนักงานกฎหมายและนิติการ
เพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. แก้ไขข้อ 2 หน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชน เป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมมีความเห็นว่าบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อตกลง จึงขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประสานข้อมูลกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าสามารถปรับได้หรือไม่
3. ปรับใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ตรวจสอบชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่าง บริษัทเอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ให้คณะรัฐศาสตร์ จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และมอบกองกลาง ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประขุมมีการอภิปราย และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นข้อสั่งการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นอำนาจของอธิการบดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นข้อสั่งการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นอำนาจของอธิการบดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.10 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ดร.วรสรวง ดวงจินดา
2) นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
3) ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษสำหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มคำนิยาม บุคคลทั่วไป/การพิจารณาผู้มีอุปการคุณ/ห้องพัก
2. ควรแยกตารางประเภทผู้เข้ารับบริการ ข้าราชการ.พนักงานส่วนท้องถิ่น และแยกอัตราค่าบริการ
3. ชื่อประกาศในข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ?ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมอัตราห้องพักพิเศษ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเงินเพิ่มต่อวันสำหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....? ไม่ตรงกับชื่อหัวเรื่องประกาศ ?ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักพิเศษสำหรับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564?
4. ปรับรูปแบบการเขียน และตารางอัตราให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย
5. การระบุห้องพิเศษว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.12 ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชกรกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประขุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองแผนงาน กำหนดส่งประมาณการรายรับ ปี 2565 ให้คณะ/สำนัก ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
2. ให้กองแผนงาน แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนในการดำเนินการและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน
3. งบลงทุน อาจมีการพิจารณาปรับลด กองแผนงานจะส่งรายงานที่ได้รับการพิจารณา
ในเบื้องต้น ให้คณะ/สำนัก เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. การพิจารณาวิธีการงบประมาณ การให้ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 4 มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางที่ 2
5. การพิจารณานโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย เห็นชอบการเสนอปรับค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็น ร้อยละ 5.00 และยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็นร้อยละ 5.00 เพื่อให้สอดรับกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาวิธีการงบประมาณ การกำหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะและมหาวิทยาลัยที่จะนำมาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สมดุล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจำเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคำขออนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การขอชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในปีการศึกษา 2564
2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำเนินการขออนุมัติและคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีรับตรงรอบ Portfolio (TCAS ๑) และ และกลุ่มที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษา วิธีรับตรง รอบโควตา และประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ขอย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ให้พิจารณาที่นั่งในหลักสูตรดังกล่าว
3. มอบคณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพื่อเสนอปิดหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการสอบสัมภาษณ์
2. จำนวนการรับนักศึกษา หากคณะมีปัญหา สามารถปรับแผนการรับโดยแจ้งไปที่กองแผนงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มอบกองบริการการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดเก็บค่ายืนยันสิทธิ์จำนวนเต็มอัตรา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานข้อมูลนักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 3/2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม นายปิยณัฐ สร้อยคำ