ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 19/2560

เมื่อ 6 ธันวาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 17/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่ 3.1 หน้าที่ 8
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

2.ระเบียบวาระที่ 4.7 หน้าที่ 31
เดิม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวบรวมปัญหาและจัดทำ improvement plan พร้อมเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่ออธิการบดี
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวบรวมปัญหาและจัดทำ Improvement plan โดยวิเคราะห์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาย้อนหลัง เพื่อรวบรวมปัญหาที่ทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ว่าจะต้องกำหนดมาตรการอย่างไร พร้อมเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่ออธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ความเสี่ยงที่ 2 : ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำแผน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจจะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะ เพื่อรวบรวมปัญหาที่ทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ว่าจะต้องกำหนดมาตรการอย่างไร พร้อมเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่ออธิการบดีเป็นลายลักษณ์อักษร

3.ระเบียบวาระที่ 4.7 หน้า 32
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(หน้า 3-4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายเดือน รอบปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและส่งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 แนวทางการจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
(หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน สถานปฏฺบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะในประเด็นการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน โดยมีความเห็นว่า ควรพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 พิจารณามติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 เรือง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Center Admission System: TCAS)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นการเรียกเก็บเงินค่าบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. โดยมีความเห็นว่าให้ชะลอการจ่ายเงิน และมีข้อเสนอแนะให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการศึกษาและหาข้อมูลในการดำเนินการเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยอื่น ว่ามีแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบผู้มีอำนาจในการเรียกเก็บเงินและให้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่าได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 21)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Meiho ประเทศไต้หวัน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ แนบต้นเรื่องบันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ในการขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหรือไม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานคณะเกษตรศาสตร์เพื่อยืนยันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานคณะเกษตรศาสตร์เพื่อยืนยันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหรือไม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานคณะเกษตรศาสตร์ยืนยันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 26)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 30)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ขอถอนเรื่องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -
(หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 (หน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.13 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อตึกกายวิภาคศาสตร์ เปลี่ยนเป็น อาคารสมจิตต์ ยอดเสรณี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย ในประเด็นการจัดทำรูปหล่อของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง สำหรับติดตั้งไว้ที่อาคารและมีข้อเสนอนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดหนังสือไปยังครอบครัว เพื่อขออนุญาตใช้ชื่อท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นชื่ออาคาร
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานกับกองแผนงาน
ในการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนชื่ออาคาร เป็นอาคาร ?สมจิตต์ ยอดเศรณี? (หน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 ขออนุมัติให้คณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม 2

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการใช้พื้นที่ โดยให้มีแบบปรับปรุงอาคารและผังการใช้ห้อง
2. งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้อง ให้บรรจุในแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2562
3. ควรมีการออกแบบห้องให้สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการให้คณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม 2 และมอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.16 ขออนุมัติให้คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม 3

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะรัฐศาสตร์ คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดทำแผนการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารในแต่ละปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และมอบคณะรัฐศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.17 รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กองแผนงานทบทวนแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้กำหนดตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ที่สะท้อนวิสัยทัศน์
2. การจัดทำโครงการวิจัย มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หาแนวทาง มาตรการเร่งรัดในการดำเนินงาน ให้โครงการวิจัยลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน้า 55)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.19 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการกองแผนงาน ขอถอนเรื่องเนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ - (หน้า 55)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.20 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.21 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2565 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 57)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.22 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไข ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดที่ 2 ข้อ 6.1 ทุนวิจัยสถาบัน/ทุนวิจัยการเรียนการสอน วงเงินไม่เกินทุนละห้าหมื่นบาท โดยให้พิจารณาทบทวนปรับให้มีความเหมาะสม เนื่องจากเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งหวังให้แสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก
2. หมวดที่ 2 ข้อ 6.4 ให้พิจารณาทบทวนตัวเลขวงเงิน โดยให้หารือกับกองแผนงานและกองคลัง
3. หมวดที่ 4 ข้อ 11.1 (1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ?. ให้ตัดข้อความ ?หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)? ออก
4. หมวดที่ 4 ข้อ 11.3 ให้ตัดข้อความ ?กรณีเป็นผู้ร่วมวิจัยให้ได้รับเงินสมนาคุณอัตราไม่เกิน 1 ใยน 3? ออก
5. หมวดที่ 4 ข้อ 12.2 (2) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและภูมิภาค วงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เพิ่มคำนิยามของคำว่า ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค
6. หมวดที่ 4 ข้อ 12.2 (3) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วงเงินไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท ให้แจกแจงสัดส่วนของผู้ร่วมสร้างสรรค์
7. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และส่ง(ร่าง) ประกาศที่กำเนินการแก้ไขแล้ว ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น และนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 58)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.23 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 13) เสนอเรื่องวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 60)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.24 โครงการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการเขียนรายละเอียดโครงการ โดยให้เขียนให้กระชับ มีการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตที่ชัดเจน รูปแบบในการบริหารจัดการศูนย์ ว่าจะต้องมีการกำกับอย่างไรในระยะยาว ทั้งนี้ อาจจะต้องให้คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 63)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.2 รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 65)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 กรอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอเรื่องวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 69)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอเรื่องวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 71)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอเรื่องวันที่ 28 ฑฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 72)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.6 การดำเินนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินนงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 17.40 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง