ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในประเด็นด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเด็นอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3 แก้ไขเป็น "การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติของคณะบริหารศาสตร์ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้"
2. ข้อ 4 ให้ตัดคำว่า "ห้องโถง" ออก
3. ข้อ 9 ให้พิจารณาผลได้ผลเสียของการคิดค่าปรับ ตามวรรคสอง เนื่องจากเมื่อกำหนดอัตราค่าปรับไว้ แล้วมีเหตุไม่สามารถจัดเก็บได้อาจมีผลกระทบเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการล้างหนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
4. ปรับการเขียนในข้อ 11 โดยอาจเพิ่มเติมข้อยกเว้นในการไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ หรือให้อำนาจอธิการบดีสามารถวินิจฉัยเป็นประการอื่นใดนอกเหนือจากประกาศถ้ามีเหตุผลและความจำเป็น
5. ตัดข้อ 2 ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ "เกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบำรุง (ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและการเสื่อมราคา)" ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบ
1. คณะบริหารศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และประสานสำนักงานกฏหมายและนิติการ ตรวจสอบก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
2. มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการจัดทำรูปแบบประกาศในลักษณะดังกล่าว ให้เป็นรูปแบบที่หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งเชิญคณะ/หน่วยงานประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์ หรืออัตราค่าบริการสามารถพิจารณากำหนดเพิ่มเติมได้ภายหลังตามความเหมาะสม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะบริหารศาสตร์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีโครงการให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ ของคณะบริหารศาสตร์ โดยตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 416,000 บาท และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์