ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2553

เมื่อ 2 มีนาคม 2553

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

1.1 การเปิดรับนักศึกษาใหม่และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้หอพักนักศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

3.2 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและยืนยันความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

3.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้พิจารณาจัดทำตารางเวลาการกำหนดปฏิทินและขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร เพื่อให้คณะ/สำนัก รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.5 รายงานการประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกับคณบดีคณะในกำกับ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ สรุปการประชุมร่วมระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีคณะ ในกำกับของมหาวิทยาลัยและขอให้คณะในกำกับร่วมกันกำหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารคณะในกำกับตามความเหมาะสมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้คำแนะนำต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. นายนิกร วีสเพ็ญ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.นายนิกร วีสเพ็ญ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
2.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3.คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การขอเสนอร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 (รอบ 8 เดือน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณะในการกำกับและติดตามการดำเนินงานภายใน ให้สามารถรายงานข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.6 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553

มติที่ประชุม : #NAME?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (อบต.) สำหรับผู้ที่ศึกษาครบ 3 ปี ตามกำหนดไว้ ให้ทุนการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้จัดเก็บตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การปรับโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.10 เสนอขอให้เลือกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.3 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ชุมชน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.4 ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การกำหนดประเด็นเพื่อนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับชุมชน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

6.3 การจัดหอพักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหาที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เอง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.4 รายงานการเจรจาความร่วมมือ ณ International Rice Research Institute(IRRI), University of Philippines at Los Banos (UPLB)และSoutheast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 15.00 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ