ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13/2564

เมื่อ 6 กรกฏาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรณีมีการเรียนการสอนแบบบรรยายแล้วมีนักศึกษาจำนวนมาก ควรจัดการเรียนการสอน ออนไลน์
2. ให้คณบดีทุกคณะ กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
3. ควรมีการรณรงค์การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
4. หากจังหวัดอุบลราชธานีมีประกาศเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมมาตรการป้องกันการระบาดฯ
ให้มหาวิทยาลัยยึดแนวทางและดำเนินการตามประกาศ/มาตรการของจังหวัดฯอย่างเคร่งครัด
5. ควรมีการซักซ้อมทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) อย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 4.2 มติที่ประชุม
เดิม "เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอลงนามประกาศใช้ต่อไป"
แก้ไขเป็น "เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป"
2. วาระที่ 4.15 มติที่ประชุม
เดิม "เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรที่นั่งให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เพิ่มเติม และมอบคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบการในการคัดเลือก"
แก้ไขเป็น ?เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565?
3. วาระที่ 4.16 มติที่ประชุม
เดิม "เห็นชอบในหลักการ มอบกองบริการการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดเก็บค่ายืนยันสิทธิ์จำนวนเต็มอัตรา"
แก้ไขเป็น "เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มอบกองบริการการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดเก็บค่ายืนยันสิทธิ์จำนวนเต็มอัตรา"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 3.1 ให้ตรวจสอบการใช้ภาษา และการสะกดคำในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อที่ 3 ให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 7/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติวิธีการสอบออนไลน์ประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กองบริการการการศึกษา ตรวจสอบระเบียบที่กำหนดการแต่งกายของนักศึกษา
ในการเข้าสอบมีกำหนดไว้หรือไม่
2. กำหนดคำนิยามของคณะกรรมการคุมสอบ
3. กรณีเหตุสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง/ไม่เสถียร/ติดปัญหาการสอบเกิน 30 นาที
ให้มีการบันทึกไว้ และให้กำหนดช่องทางการเขียนคำร้อง
4. พิจารณากำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการสอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวปฏิบัติวิธีการสอบออนไลน์ประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 และมอบกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (Champasak Agriculture and Forestry College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. แก้ไขใบสรุปเรื่อง(1.เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง) แก้ไขข้อความ "โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น" เนื่องจากอธิการบดีเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต้องเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามลำดับต่อไป
2. ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียน จากรูปแบบกลางของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

มติที่ประชุม : ให้คณะเกษตรศาสตร์ ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและปรับแก้ไขการเขียนบันทึกข้อตกลงตามรูปแบบกลางของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะเภสัชศาสตร์)

มติที่ประชุม : - กองแผนงานขอถอนเรื่องเพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อหารือแนวทางการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ประเด็นการบันทึกและอนุมัติ
1. โดยเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย แนวทางที่ 2
กรณีรายวิชาบริการ ที่ไม่รายงาน มคอ.ตามกำหนด ให้อนุโลมผ่าน เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Technical Error) ในปีการศึกษานี้ ประกอบกับรายวิชาดังกล่าวรายงาน มคอ.ในระบบแล้ว
2. ในกรณี ที่เป็นรายวิชาหลัก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ให้พิจารณาผลการประเมินฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ตามปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.ของมหาวิทยาลัย
3. เสนอมอบกองบริการการศึกษา หารือแนวปฏิบัติร่วมกันกับคณะ ในการกำหนดมาตรการการกำกับควบคุมการรายงานการบันทึก มคอ.ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ส่วนกรณีที่มีผู้ไม่บันทึกและอนุมัติ มคอ.3 - 7 ให้รวบรวมปัญหาและให้คณะชี้แจงสาเหตุการไม่ดำเนินการ หากยังพบปัญหาการไม่รายงาน ให้กองบริการการศึกษา นำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
และข้อเสนอแนะที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คือ สำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองบริการการศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบการอ้างข้อกฎหมาย ในประกาศ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564
2. กรณีมีเหตุความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.8 การจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองกลาง ประสานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบการอ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารใบสรุปเรื่อง ให้นำความเห็นของสำนักงานกฎหมายและนิติการ แสดงข้อความไว้ในเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
2. ตัดข้อความในข้อ 4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
3. ตัดข้อความในข้อ 4 วรรคสอง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 58/2539)ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
4. เพิ่มข้อ 5 จัดสรรค่าธรรมเนียมให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 10 ของรายได้
ที่เกิดขึ้นจริง
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ตามข้อ 7(2) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใด ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบคณะ/สำนัก นำไปปฏิบัติตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564-2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

5.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3 และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้พัฒนาระบบลาออนไลน์แล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คณะ/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถพิจารณาเพื่อขอเปิดใช้งานได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.4 รายงานผลการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 และระยะ 5 ปี (2560 - 2564)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์