ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 15/2564

เมื่อ 3 สิงหาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

1.2 ความคืบหน้าในการดำเนินการเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เป็นส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 4.6 มติที่ประชุม ข้อ 1
เดิม "1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป"
แก้ไขเป็น "1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป"
2. วาระที่ 4.7 มติที่ประชุม
เดิม "เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป"
แก้ไขเป็น "เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบกองคลังนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 8/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับปริญญาโท 1 คน และมอบกองบริการการศึกษารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การขยายระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติที่ประชุม : - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอถอนเรื่องเพื่อสรุปข้อมูลให้ครบถ้วน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ โดยให้เขียนแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.7 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองแผนงานดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน เพิ่มเติมเพื่อประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิตัล ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) คณะเกษตรศาสตร์ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 3 และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ครอบคลุมและครบถ้วนในการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็น รวมไปถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน
2. ให้กองแผนงานประสานขอข้อมูลการดำเนินการเบิกจ่ายที่ผ่านมาของโครงการดังกล่าว จาก กองคลัง เพื่อประกอบการนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 3,302,500 บาท (สามล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบกองแผนงานและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานระดับหลักสูตร คณะ สำนัก ปีการศึกษา 2564 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบการอ้างอิงระเบียบ/ข้อกฎหมายให้ถูกต้อง
2. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในอัตราร้อยละ 20 และหรือเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 30 ภายในเวลาทำการของวันที่ 30 กันยายน 2564
3. ให้ระบุรายละเอียดการยกเว้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.18 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... และมอบกองการเจ้าหน้าที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การประกาศผลการพิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 รุ่นที่ 8

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 มอบผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการลานและอาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์