ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2561

เมื่อ 8 มกราคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1.ระเบียบวาระที่ 4.4
หน้า 19
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. โดยมีความเห็นว่าให้ชะลอ
การจ่ายเงิน และมีข้อเสนอแนะให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการศึกษาหาข้อมูลในการดำเนินการเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยอื่น ว่ามีแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

2.ระเบียบวาระที่ 4.6
หน้า 21
- ให้เปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ
จากเดิม
ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ .....
แก้ไขเป็น
4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Meiho ประเทศไต้หวัน
หน้า 24
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอบันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์ในการขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหรือไม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด

3.ระเบียบวาระที่ 4.7
หน้า 24
- ให้เปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ
เดิม
4.7 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...
แก้ไขเป็น
4.7 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
หน้า 26
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานคณะเกษตรศาสตร์เพื่อยืนยันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และให้ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหรือไม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด

4.ระเบียบวาระที่ 4.8
หน้า 26
- ให้เปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ
เดิม
4.8 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ..
แก้ไขเป็น
4.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี
หน้า 30
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

5. ระเบียบวาระที่ 4.9
หน้า 30
- ให้เปลี่ยนชื่อวาระ
เดิม
4.9 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ....
แก้ไขเป็น
4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หน้า 34
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

6.ระเบียบวาระที่ 4.10
หน้า 34
- ให้เปลี่ยนชื่อวาระ
เดิม
4.10 ขอความเห็นชอบจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
แก้ไขเป็น
4.10 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา
หน้า 37
- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
(หน้า 3 - 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังตรวจสอบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่คงค้างในระบบ
2. มอบกองคลังเร่งจัดสรรเงินงบประมาณให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
ทราบสถานะทางการเงินที่แท้จริงของหน่วยงาน และสามารถวางแผนด้านงบประมาณของคณะ/หน่วยงานได้ถูกต้อง

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 สืบเนื่อง (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายเดือน รอบปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 เรื่องสืบเนื่อง (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติม เงื่อนไขในกรณีที่มีของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นระหว่างการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งเงื่อนไขผลประโยชน์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้น
2. ให้เพิ่มเติม เงื่อนไขการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ทางการค้า

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

3.4 เรื่องสืบเนื่อง (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียน (Agreement, United States of America)
2. รูปแบบการเขียน MOU กับมหาวิทยาลัย (Template MOU) รูปแบบสาระสำคัญ
3. เพิ่มเติมเงื่อนไข ในข้อ (4) ว่าให้อยู่ในกฎหมายของแต่ละประเทศ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการยกเลิกการเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยแบบอาเซียน ในปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษาดำเนินการดังนี้
1.จัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า TCAS (Thai University Center Admission System)
2. ศึกษาข้อมูลเทียบเคียงมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดปิดภาคเรียนแบบอาเซียน ว่าในส่วนของคณะ
ที่ต้องเตรียมการและการฝึกงานของนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการการเตรียมการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา และมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป (หน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่นำเสนอรายงานประจำปี 2560 จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รีบดำเนินการและจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่
19 มกราคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2. ให้กองแผนงานปรับปรุงเอกสารสรุปรายงานประจำปี ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเล่มรายงานประจำปี ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. (ร่าง) รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบคณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้คณะ/หน่วยงาน ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
2. งบดำเนินงานและงบวัสดุการศึกษา ไม่ควรปรับเปลี่ยนหมวดงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบต่อกาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
3. ให้กองแผนงานเตรียมข้อมูลของงบประมาณ ที่สามารถปรับเปลี่ยนโดยอำนาจอธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการในวันที่ 9 มกราคม 2561
4. หากหน่วยงานไม่สามารถให้ข้อมูลการดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการได้
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยจะทำการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน และให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 22)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. งบประมาณโครงการก่อสร้างต้องกำหนดที่ตั้ง ต้องขออนุมัติใช้พื้นที่ และต้องมีแบบรูปเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
2. เหตุผลการขอใช้เงินสะสมควรให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
3. ด้วยรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เห็นควรให้กองแผนงานและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ หารือร่วมกันเพื่อปรับแผนการคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้คงเหลือสะสม จำนวน 6,908,742 บาท (หกล้านเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่างบประมาณก่อสร้าง จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน ควรมีข้อมูลทางการเงิน (การมีอยู่จริงของเงิน)
เพื่อให้สะท้อนสถานะทางการเงินของคณะ/หน่วยงานได้จริง
2. กองคลังต้องจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น เพื่อให้สะท้อนสถานะทางการเงินของคณะหน่วยงานได้จริง
3. กองคลังควรพิจารณาหาระบบการบริหารจัดการดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินรับฝาก
ที่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรไปให้แก่คณะ/หน่วยงาน เช่น จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคตามสัดส่วน
ของเงินรับฝาก เงินสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรที่ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
4. คณะ/หน่วยงานควรให้ข้อมูลทางการเงินแก่บุคลากรเพื่อให้รับและปรับตัวให้ทัน
ต่อสถานการณ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมอบกองคลังและคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นคุณสมบัติของผู้ขอสำเร็จการศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 โดยเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ได้ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๒๐ และมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจำนวน ๔ รายวิชา ได้รับการประเมินลำดับขั้น (Grade) ต่ำกว่า C
2. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าศึกษา
- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ตามเอกสารประกอบการประชุม 3) กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาฯ ว่า เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวด 13 ข้อ 52, 53, 54, 55 และ 56
โดยนักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และข้อกำหนดอื่นๆของคณะและภาควิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรกำหนดไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรกำหนดไม่ต่ำกว่า C
3. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ตามเอกสารประกอบการประชุม 2) หมวด ๑๓ การขออนุมัติปริญญา
?ข้อ ๕๒ นักศึกษาจะมีสิทธิขอรับปริญญาต?องศึกษารายวิชาต?าง ๆ ครบถ?วนตามที่ระบุไว?ในหลักสูตร ทั้งนี้ ให?พิจารณาตามหลักเกณฑ?ต?อไปนี้
52.1 ต?องได?ค?าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.)ตลอดหลักสูตร ไม?ต่ำกว?า 2.00 และ
52.2 ต?องได?ค?าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรกําหนดไม?ต่ำกว?า 2.00 หรือ
52.3 ได?คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรกําหนดไม?ต่ำกว?า C
4. ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 มีความว่า
?ข้อ 1 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตต?องศึกษารายวิชาต?าง ๆ ครบถ?วนตามที่ระบุไว?ในหลักสูตร และ
(1) ต?องได?ค?าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตร ไม?ต่ำกว?า 2.00 และ
(2) ได้ลำดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า C
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป?
ซึ่งประกาศฯดังกล่าว ลงนามโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ในขณะนั้น
5. คณะนิติศาสตร์ต้องพิจารณาปรับปรุงประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต หรือ พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในเล่มหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของคณะ หรือ พิจารณาเสนอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ให้ครอบคลุมในประเด็นที่คณะดำเนินการ
6. มอบกองบริการการศึกษาสรุปเรื่องและความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และตัวอย่างของกรณีที่มีลักษณะคล้ายกับที่ได้นำเสนอสภาไปแล้ว (คณะเกษตรศาสตร์) พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาแนวทางการลงมติ โดยที่ประชุมได้พิจารณา 2 แนวทางและให้ลงมติแบบเปิดเผย ดังนี้

แนวทางที่ 1 เห็นชอบให้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามที่คณะนิติศาสตร์เสนอ เนื่องจากคณะมีความเห็นว่าผู้ขอสำเร็จการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ที่คณะและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้กำหนดไว้ โดยการออกประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 คณะนิติศาสตร์
ได้พิจารณาถึงข้องบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ซึ่งได้กำหนดให้หลักสูตรสามารถเลือกสิทธิในการขอรับปริญญาในข้อ 52
ซึ่งคณะนิติศาสตร์ เลือกใช้เกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ในข้อ 52.1 ต้องได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 และข้อ 52.3 ได้คะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่หลักสูตรกำหนด ไม่ต่ำกว่า C ในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยคณะอาศัยความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2549 รองรับเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานเนติบัณฑิตสภา ซึ่งผู้ขอสำเร็จการศึกษา
มีผลการเรียนบางรายวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า C ดังนั้น จึงเห็นว่าผู้ขอสำเร็จการศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามในเกณฑ์ที่จะมีสิทธิขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตได้ และนักศึกษารายนี้ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดขึ้นดังกล่าวตั้งแต่แรกเข้าศึกษา อีกทั้งการยื่นคำขอสำเร็จการศึกษาต่อคณะ ผู้ขอสำเร็จการศึกษาก็ได้แสดงความจำนงยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา

2. แนวทางที่ 2 เห็นชอบให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีความเห็นดังนี้
2.1 เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 52.1 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
และข้อ 52.2 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรกำหนดไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งผู้ขอสำเร็จการศึกษา ได้เรียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.20 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ 2.11 ดังนั้น ผู้ขอสำเร็จการศึกษาจึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดังปริญญาตรีตามข้องบังคับฯ และหลักสูตรกำหนด จึงเห็นสมควรให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 ประกาศของคณะนิติศาสตร์ เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ลงนามโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์นั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ประกาศฯ ไม่มีอำนาจบังคับใช้เนื่องจากเนื้อหาประกาศฯ ขัดกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่นักศึกษาเข้าศึกษา และผู้ลงนามในประกาศไม่มีอำนาจ
ในการลงนาม

ในการลงมติมีคณะกรรมการอยู่ในที่ประชุมทั้งสิ้น 16 คน ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้
1. เห็นสมควรให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (ตามแนวทางที่ 2) จำนวน 14 คน จาก 16 คน
2. เห็นสมควรให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหารอนุมัติอนุปริญญา (ตามแนวทางที่ 1) จำนวน 1 คน (คณะนิติศาสตร์)
3. งดออกเสียง 1 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เนื่องจากเห็นว่าผู้ขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ดังนั้น หากจะพิจารณาให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นควรให้กองบริการการศึกษาสรุปเรื่องใหม่เป็นการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นวาระสืบเนื่องให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกครั้ง เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
ดังนั้น จึงเห็นควรให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจำตัว 5121442797 สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจำตัว 5121442797 สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 กรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาประจำปี 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ประเด็นการบริหารจัดการน้ำเป็นความเชี่ยวชาญของมูลนิธิรากแก้ว และเป็นประเด็นที่ปัญหาของชุมชน
2. ควรขยายกรอบ กำหนดเป้าหมาย แนวคิด กระบวนการทำงาน และเน้นการจัดการองค์ความรู้ โดยนำกระบวนการวิจัยชุมชน กระบวนการรับฟังชุมชนให้ชุมชนและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
4. ควรประสานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ (โครงสร้างการจัดการระดับอำเภอ) ควรเชิญนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอมาร่วมให้ข้อมูลและเป็นคณะทำงาน
5. ต้องให้นักศึกษามีบทบาทและมีส่วนร่วมทุกคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และมอบสำนักงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.8 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.9 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) พิจารณาเสนอ และให้ความเห็นชอบให้คณบดี หรือผู้แทน จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อคณบดีหรือผู้แทนคณบดี จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3. นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ (หน้า 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.10 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) รายชื่อหลักสูตรที่ยื่นขอเสนอขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรฯ (TQR) ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อหลักสูตรหลังจากที่หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียน TQR แล้ว ทั้งนี้ ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งคณะ/หลักสูตร (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) แผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาและปรับปรุง และส่ง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
2. ให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามและรายงาน
แผนการปรับปรุงเป็นรายไตรมาส

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนและแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนา/ปรับปรุง ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ (หน้า 53)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) แผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2561 ระดับสำนัก/หน่วยวิสาหกิจ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้ทุกคณะ/สำนัก เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ให้สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ส่งแผนพัฒนาปรับปรุง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) องค์ประกอบตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนักและหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ส่งองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศเสนอ (หน้า 67)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.14 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเนื่องจากต้องจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 เสนอเพื่อพิจารณา (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเนื่องจากต้องจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 68)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.2 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 68)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 เสนอแจ้งเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 เสนอแจ้งเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ช้ากว่ากำหนด) รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 76)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 เสนอเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) คดีปกครองถึงที่สุด (คดีหมายเลขดำที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด ผู้คัดค้าน)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 80)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.6 เสนอเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 80)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.7 เสนอเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 82)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.8 เสนอเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 (ช้ากว่ากำหนด) รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป (หน้า 84)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง