ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 29 กรกฏาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการสำรวจเพื่อยืนยันจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้กองแผนงานสามารถจัดทำประมาณการรายรับภายหลังจากการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อส่งให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทบทวนแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
2. มอบกองแผนงานประสานคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับภายหลังจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
3. ให้ทุกคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้จัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
4. มอบกองบริการการศึกษา กองคลัง และงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (กองกลาง) ร่วมกันหารือแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการต่อนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....
3. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....
4. มอบกองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองคลัง และงานประชาสัมพันธ์ (กองกลาง) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5. มอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 แนวทางการสื่อสารตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สื่อสารสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากร ในประเด็นการจัดสรรวัคซีนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล และประเด็นประโยชน์ของวัคซีนคือการลดความรุนแรงของโรค
2. มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสานสำนักงานพัฒนานักศึกษา ในการสำรวจความต้องการรับวัคซีนตามความสมัครใจ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลในระบบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการสื่อสารตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.3 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
2. ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565
3. มอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 การขยายกำหนดวันนักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ทาง www.reg.ubu.ac.th สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขยายกำหนดวันยื่นคำร้องของนักศึกษาเพื่อขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ทาง www.reg.ubu.ac.th สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางที่ 2 ที่กองบริการการศึกษาเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์