ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2553

เมื่อ 7 เมษายน 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ขอให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

3.2 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.4 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค สำหรับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯและกองคลังตรวจสอบระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

4.2 การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกองส่งเสริมการวิจัยแต่งตั้งคณะทำงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ค่าประกันสุขภาพของนักศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บค่าประกันสุขภาพกับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ารับการประกันสุขภาพ และขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับกองบริการการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.4 รูปแบบการบริหารหอพักนักศึกษาแพทย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ ส่วนงบประมาณจัดหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการเข้าพักนั้น ขอให้จัดทำงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยสำรองจ่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.5 การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่นำเสนอหลักการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.6 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ และขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
(1) การรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่งต่อไปนี้
1. ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
2. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)
3. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน (Housekeeping Manager)
4. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Manager)
5. ตำแหน่งหัวหน้าครัว (Chef)
(2) การกำหนดชื่ออาคารปฏิบัติการฯ ดังนี้
2.1 เทพรัตนสิรินธร โดยขอให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณากำหนดรายชื่อเพิ่มเติม โดยขอให้เน้นขอความที่กะทัดรัด เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของประชาชนทั่วไป
(3) หากทรงพระกรุณาเสด็จเปิดอาคาร เห็นชอบให้เชิญชวนผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้กองบริการการการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของหลักเกณ์การลาพักการศึกษาเพื่อให้ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติยิ่งขึ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 ขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาวิชาเคมี และ ปร.ด. สาขาวิชาเคมี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ (สภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.11 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.12 วิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับวัดศรีอุบลรัตนาราม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 14.00 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ