ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 23 สิงหาคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดสรรเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระ 4.4
เดิม "การขยายกำหนดวันนักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ทาง www.reg.ubu.ac.th สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564"
แก้ไขเป็น "การขยายกำหนดวันยื่นคำร้องของนักศึกษาเพื่อขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ทาง www.reg.ubu.ac.th สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1.ปรับวาระเสนอเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.15 เรื่อง มอบผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการลานและอาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.แก้ไขมติที่ประชุม จากเดิม "เห็นชอบ มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย" เป็น "รับทราบ"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับรูปแบบการนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจง่าย
2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ควรเพิ่มเติมความเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเข้าไปในแผนด้วย
3. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ศึกษารายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะให้แจ้งกองแผนงานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 โครงการจัดหาแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตแบบ Unlimited เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือนงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาท) จากการสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการ
2.กำหนดให้นักศึกษา กรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน Internet Package ในระบบที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 โดยให้เร่งดำเนินการประสานผู้ให้บริการให้สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองบริการการศึกษา จัดทำหนังสือถึงกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานอนุญาตในการเสด็จพระราชดำเนินนทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ พิธีทูลเกล้าถวายเงิน และประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำร่างกำหนดการฉบับสมบูรณ์ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 แนวทางการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ......

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยทุนการศึกษานักศึกษาในระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา เสนอ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวต่อสำนักงานกฏหมายและนิติการเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการยื่นขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์