ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 17/2564

เมื่อ 7 กันยายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และจัดทำประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการิวิชาการฉบับใหม่ โดยให้มีการระบุค่าธรรมเนียมการดำเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. เพิ่มเติม ประเด็นเงินเหลือจ่าย ให้ดำเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มีบุคลากรมาร่วมดำเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน
3. เพิ่มเติม แนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือค่าชดเชยอื่นใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการชำระค่าปรับหรือค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรือค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรือประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ รวมถึงผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงินเหลือจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ หรือ (4) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4. การดำเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และจัดทำประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการวิจัยและบริการิวิชาการฉบับใหม่ โดยให้มีการระบุค่าธรรมเนียมการดำเนินโครงการร้อยละ 10 และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากแหล่งทุนไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. เพิ่มเติม ประเด็นเงินเหลือจ่าย ให้ดำเนินการจัดสรรเป็นรายได้ของส่วนราชการที่มีบุคลากรมาร่วมดำเนินโครงการ โดยจัดสรรตามสัดส่วนภาระงาน
3. เพิ่มเติม แนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักประกันและค่าปรับ โดยในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือค่าชดเชยอื่นใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการในการชำระค่าปรับหรือค่าชดเชยนั้น โดยเงินค่าปรับหรือค่าชดเชยอาจได้มาจาก (1) ค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการ หรือประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ รวมถึงผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (2) เงินเหลือจ่ายโครงการ (3) เงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับส่วนราชการ หรือ (4) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4. การดำเนินการตามข้อ 2 และ 3 อาจจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 รูปแบบการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 และสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รูปแบบจัดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564 และการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 9/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : 1. รับทราบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 85 คน
2. เห็นชอบให้กองบริการการศึกษานำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1. ติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีจำนวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และรายวิชา 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เและมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการให้เงินและใช้จ่ายเงินสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 6.2 ประเด็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี ให้เพิ่มข้อความ ?...และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ...?
2. ข้อ 6.2.1.3 ในการบรรจุแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแผนงบประมาณประจำปี จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กองแผนงานกำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนและเงินสมนาคุณการเผยแพร่ผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.10 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามรายชื่อ ดังนี้
1. รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
2. รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
3. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.11 ผลการคัดเลือกหลักสูตรโครงการ (นำร่อง) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ (ASEAN University Network Quality Assurance; AUN-QA) ปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. หลักสูตรเข้าร่วมโครงการนำร่อง ตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (ปริญญาโท) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ หลักสูตรการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี) คณะบริหารศาสตร์
2. แนวทางการสนับสนุนหลักสูตรโครงการนำร่องฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA
3. แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงานนำเสนอข้อมูลเงินเหลือจ่ายสะสมของแต่ละคณะเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักวิทยบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักงานอธิการบดี เพื่อสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,659,600 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท)
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มอบ กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : - ให้นำวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.15 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เหมาะสม

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.16 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานเอกชน สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้พิจารณาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์และมหาวิทยาลัยอาจได้รับความเสียหาย คณะบริหารศาสตร์ต้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหากต้องชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.17 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางเสนอสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.18 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เพิ่มข้อความในตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ ในประเด็นข้อมูลประกอบการตัดข้อ 49 ดังนี้ ?เนื่องจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ?มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถอาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ที่จะกำหนดเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้นำเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ส่วนของนายจ้าง)และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิทธิประโยขน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด? เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.19 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.20 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 .ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.21 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : - ให้นำวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.22 ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตณ์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : - ให้นำวาระไปบรรจุในการประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.23 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล และมอบกองบริการการศึกษา นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.24 การปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.2 ผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 ผลการร่วมจัดงานนิทรรศการ มรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์