ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 18/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 14 กันยายน 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระ 4.23 มติที่ประชุม
เดิม ?เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล และมอบกองบริการการศึกษา นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป?
แก้ไขเป็น ?เห็นชอบ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล และมอบกองบริการการศึกษา นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 /2564 วาระที่ 4.13 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เนื่องจากการขอใช้เงินเหลือจ่าย ดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ด้วยจากเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินเหลือจ่าย แต่เป็นเงินที่มีความจำเป็นจ่ายซึ่งผูกพันตามสัญญาโครงการ จึงเป็นการขยายการเบิกจ่ายตามข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 การส่งคืนพื้นที่ หน่วยจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร แก่กรมป่าไม้

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ทีประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เรียงลำดับที่มาที่ไปตามขั้นตอนของการดำเนินการส่งคืนพื้นที่วิทยาเขตมุกดาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็นในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการส่งคืนพื้นที่หน่วยจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

3.3 โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองกลางนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณากลั่นกรองชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองกลางทาบทามผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.ผู้ที่มิได้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1 นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
1.2 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
2.ผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ
2.2 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
2.3 นายมีชัย แต้สุจริยา
2.4 นายมรกต พิธรัตน์
2.5 นายสมชาติ พงคพนาไกร
2.6 นายสุชัย เจริญมุขยนันท์
2.7 นายมงคล จุลทรรศน์
2.8 นางสาวศิริลักษณ์ เซียวสกุล
2.9 นายสมชาติ เบ็ญจถาวรอนันต์
2.10 นายประกอบ ไชยสงคราม
2.11 นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง
3.รายชื่อสำรองกรณีที่ผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 และ 2 ไม่ตอบรับการทาบทาม
3.1 นายสุระ ตริยางกูรศรี
3.2 นายมงคล ตันสุวรรณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายชื่อดังนี้
1. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
2. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
3. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ
และมอบสำนักงานตรวจสอบภายในนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) คณะบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะบริหารศาสตร์เพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น จุดแข็งของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ข้อมูลคู่เทียบสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน
2. ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น จุดแข็งของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับคู่เทียบสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดทำประกาศเรื่องอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมในรูปแบบโครงการบริการวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การกำหนดแบรนด์ (Branding)เพื่อยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์