ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 9 มกราคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีหลักสูตรที่มีผลรับนักศึกษาต่ำกว่า ร้อยละ 10

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงาน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
1.2 หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ 1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะบริหารศาสตร?
โดยให้มีแนวทางการดำเนินการสำหรับหลักสูตรและคณะ ดังนี้
1.หลักสูตร/คณะ ควรวิเคราะห์หาสาเหตุการลดลงของนักศึกษา และแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา
2.หลักสูตร/คณะ ปรับปรุงหลักสูตรเชิงบูรณาการ หรือ ตอบสนองความต้องการของตลาด
3.หลักสูตร/คณะ เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
4.หลักสูตร/คณะ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้
5.หากหลักสูตร/คณะ พิจารณาแล้วต้องปิดหลักสูตร ให้ดำเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย

แนวทางการดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว
กองบริการการศึกษาจะดำเนินการ
แนวทางที่ 1 หากนักศึกษาประสงค์ย้ายหลักสูตร ให้นักศึกษาเลือกหลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์สังคม
แนวทางที่ 2 หากไม่ประสงค์ต้องการไปศึกษาที่อื่น คืนค่ายืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และคืนสิทธิ์ TCAS

ข้อเสนอแนะ
1.มอบกองบริการการศึกษา นำเสนอข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2561 ผลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผ่านระบบ TCAS เปรียบเทียบผลการรับนักศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.มหาวิทยาลัย/คณะต้องพิจารณาเพิ่มรายรับจากพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
2.1 โครงการวิชาการ
2.2 หลักสูตรสำหรับวัยทำงาน
2.3 จัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษา
3.มอบกองบริการการศึกษาศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการรับสำหรับปีการศึกษา 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้าที่ 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1.กรณีเงินเยียวยา ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.การตั้งงบประมาณสำหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างจากการลาออก โอนย้าย เสียชีวิต และเกษียณอายุราชการ จะพิจารณาให้ตามความจําเป็น เหมาะสม และสถานะของงบประมาณ ทั้งนี้ มอบกองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมอัตรากำลังที่ว่างจากการลาออก โอนย้าย เสียชีวิต และเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณา
3.การดําเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เสนอขอรับการจัดสรรในป?งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการที่เหมือนเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านๆมา ควรจะต?องมีผลการดําเนินงานที่มีผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย
-คณะ/หน่วยงาน ต้องพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ต้องเสนอผู้บริหารหน่วยงานโดยให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน และต้องนำเสนอผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการประกอบด้วย
4.นโยบายการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ของผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ได้ให้กองแผนงานจัดทํางบประมาณด้านต่างๆ ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการโดยแยกเป็นงบประมาณในส่วนที่ต้องจัดสรรให้ (รายจ่ายประจําขั้นต่ำ (backbone)) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นฐานแล้วปรับลดงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง/เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร /เบิกจ่ายงบประมาณแล้วมีงบประมาณคงเหลือ จากนั้นจึงพิจารณาส?วนที่ควรจัดสรรตามความจําเป็นเร่งด่วนหรือภาระผูกพันต่างๆ

งบประมาณบูรณาการ
แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ UBUFMIS
ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายไว้ที่คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อให้สะดวก
ต่อการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

บูรณาการด้านพลังงาน
ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
-งบลงทุนของบูรณาการ 19 ล้าน ต้องก่อหนี้ผูกพันในแล้วเสร็จ ภายใน 25 มกราคม 2561 อย่างช้า ไตรมาสที่ 2
-ให้คณะวิทยาศาสตร์อาคารดูแล ออกแบบอาคารแล้ว ปรับแบบหลังคา
-คณะวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างทำเรื่องการยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการจ้างออกแบบ
-ต้องระบุตำแหน่งที่ตั้ง อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานบริหารกายภาพฯ
-งบฝึกอบรม 2 ล้านกว่า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
-มีหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมแล้ว
แนวทางการดำเนินการ
1. มอบคณะวิทยาศาสตร์ทำแผนดำเนินการของโครงการนี้ เสนอแผนในกองแผนงานภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
2. คณะต้องก่อหนี้ผูกพันในแล้วเสร็จ ภายใน 25 มกราคม 2561 อย่างช้า ไตรมาสที่ 2
3. คณะต้องออกแบบอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อสร้างเสร็จภายใน 3 เดือน

บูรณาการตามช่วงวัย
-มอบคณะวิทยาศาสตร์ทำแผนดำเนินการของโครงการนี้ เสนอแผนในกองแผนงานภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
แนวทางการดำเนินการ
1.มอบคณะวิทยาศาสตร์เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมในแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2
2.คณะวิทยาศาสตร์แจ้งจะปรับโครงการทั้งหมดให้มาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
3.มอบคณะวิทยาศาสตร์ทำแผนดำเนินการของโครงการนี้ เสนอแผนในกองแผนงานภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับชี้แจงสำนักงบประมาณ

บูรณาการดิจจิตัล
ข้อเสนอแนะ
-มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการให้มีการเคลื่อนไหวของงบประมาณ โดยเร่งรัดการดำเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่าย
-มอบกองคลัง พิจารณาแนวทางเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิ
1.เบิกเงินจากระบบ GFMIS มาพักไว้ในระบบ UBUFMIS แล้วจึงเบิกจ่ายตามระบบ
-มอบกองคลังรายงานการเบิกจ่ายโครงการงบบูรณาการในระบบ GFMIS ต่ออธิการบดีเป็นรายสัปดาห์ โนเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ค่าวัสดุการศึกษา
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนการใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามที่จะใช้จ่ายจริง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2.1) หากคณะ/หน่วยงาน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุ จากงบประมาณเงินรายได้ ให้คณะ/หน่วยงาน นำรายการค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายค่าวัสดุ จากงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าว มาเบิกจ่ายในแผนการใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดินข้างต้น
2.หากคณะ/หน่วยงาน มีงบประมาณคงเหลือจากแผนการเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษา มหาวิทยาลัยจะโอนงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวมาตั้งไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
3.หากการโอนงบประมาณแผ่นดินมาตั้งไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย กระทบต่อการดำเนินงานและการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ทดแทนในส่วนดังกล่าว (งบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ไม่เกินกรอบวงเงินรวมจำนวน 10,000,000 บาท)
4.หากผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร สำนักงบประมาณจะพิจารณาปรับลดการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากสำนักงบประมาณจะพิจารณาว่าเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับส่วนราชการเกินความจำเป็น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยนำผลการเบิกจ่าย
ของคณะ/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้าที่ 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง