ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2561

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การทำหลักสูตรสนองนโยบายอุตสาหกรรม 10 ด้าน สำหรับวัยทำงาน /ผู้สูงอายุ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561?

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงาน เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ ?Smart classroom?

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.5 ขอเชิญผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแนวคิด การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.6 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้ควบคุมสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความต้องการ การลดเงินอุดหนุน หรือไม่ให้ เสนอเรื่องวันที่ 31 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.6 หน้า 35 มติที่ประชุม
เดิม เห็นชอบให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจำตัว 5121442797 สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
แก้ไขเป็น เห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ให้นางสาววิภารัตน์ วิเศษโวหาร รหัสประจำตัว 5121442797 สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองคลังควรเพิ่มเติมที่มาของข้อมูลหมายเหตุประกอบ ณ วันที่ ต้องลงลายมือชื่อกำกับ
2. กองคลังต้องส่งเอกสารและลงลายมือกำกับทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปยังคณะ
3. กองคลังตรวจสอบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 2558 2559 และนำเสนอในครั้งต่อไป
4. กองคลังควรพิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมและแนวโน้มการจัดสรรในแต่ละภาคการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
1. สำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ ควรพิจารณาหาระบบในการกำกับ/ติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย เพื่อให้มีงบประมาณของงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้งานวิจัยมีคุณภาพ
2. ข้อ 6.4 ให้ตัด และหรือส่วนราชการภายใน ออก
3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
4. กำหนดเงื่อนไขการให้ทุนไปนำเสนอผลงานวิชาการ โดยระบุเพิ่มเติม เป็นบทความฉบับเต็ม
5. อัตราการให้ทุนสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการและอัตราค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ตามอัตราในประกาศเดิม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนออธิการบดีลงนาม (หน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 แนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองบริการการศึกษาควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน TCAS ปีการศึกษา 2561 เพื่อจะได้มีข้อมูลสำหรับจัดทำแผนและมาตรการรองรับ
2. กองบริการการศึกษาควรกำหนดระบบการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง และมาตรการรองรับเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน
3. กองบริการการศึกษาต้องประชาสัมพันธ์ระบบและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และบุคคลภายนอก ทราบอย่างทั่วถึง
4. กองบริการการศึกษาต้องใช้ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและปฏิทินการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในดำเนินการตามรูปแบบปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 16)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลจากคณะ/สำนัก ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (หน้า 16)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้กองแผนงานเพิ่มเติมข้อสังเกตรายงานประจำปี ในใบสรุปเรื่อง เพื่อความสมบูรณ์ของวาระ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2. กองแผนควรนำเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเพื่อจักได้นำไปปรับปรุงการจัดทำรายงานประจำปี
3. ในรายงานประจำปีในปีถัดไปควรนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละปีเทียบกับเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
4. กองแผนงานควรปรับรูปแบบรายงานประจำปีให้สอดคล้องคล้องกับรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบรายงานประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบต่อไป
2. มอบคณะที่ยังไม่ส่งรายงานประจำปี 2560 คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำส่งรายงานประจำปี 2560 มายังกองแผนงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2561
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบต่อไป (หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และขออนุมัติจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ พิจารณาความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ และเสนอข้อบังคับหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ที่จะเสนอแก้ไข
พร้อมระบุเหตุผล
2. มอบวิทยาลัยฯทำตารางเปรียบเทียบประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2550 กับ ประกาศฉบับใหม่ ที่เสนอเปลี่ยน และพร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. วิทยาลัยฯ ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากดำเนินการตามประกาศ
ฉบับใหม่
4. วิทยาลัยฯ ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสอดคล้องกับ ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.6 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะบริหารศาสตร์เพิ่มเติมข้อมูลลำดับขั้นตอนการดำเนินงานโดยสังเขป และความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกในใบสรุปเรื่อง และส่งฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2. มอบกองคลังแจ้งคณะ/หน่วยงานให้รายงานพันธบัตร (ถ้ามี)ในรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงาน และ สำเนาบัญชีต่างๆของคณะให้กองคลังเมื่อสิ้นงบปีงบประมาณ
3. มอบกองคลังแจ้งคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กองคลังได้กำหนดและซักซ้อม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป (ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 30 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 50 และ 51)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 23)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.7 พิจารณา (ร่าง) วิธีการรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
2. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ทุน
ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ทุน
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 ทุน
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
4. สาขาเกษตรศาสตร์ 2 ทุน
5. สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ทุน
2. สิ่งที่จะพิจารณาให้การสนับสนุน
1. ที่พัก มอบกองแผนงาน และ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาดำเนินการ
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (คณะ)
3. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์พิจารณาดำเนินการเรื่องค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศ
4. ระยะเวลาการให้ทุน
4.1 ระดับปริญญาโท 3 ปี
4.2 ระดับปริญญาเอก 4 ปี
5. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ควรคำนวณงบประมาณที่จะต้องใช้ในการสนับสนุน ประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากต้องจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (หน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก และ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอและมอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน มายังสำนักงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 31)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 แผนงานและปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนงานและปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) กำหนดการจัดโครงการพัฒนาแนวคิด การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯเสนอ และ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ แจ้งเวียน (ร่าง) แผนงานและปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะ/หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป (หน้า 32-33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 การเสนอหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเสนอหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2559 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564 เสนอเรื่องวันที่ 31 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอถอนเรืี่อง เนื่องจากต้องปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.14 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอเรื่องวันที่ 31 มกราคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 2 เพิ่มปริญญากิตติมศักดิ์
2. ปรับ ข้อ 4 คณะทำงาน เป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ปรับ ข้อ 5 ตัด ชื่อบริษัท
4. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเสนอกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
เปิดอาคาร และขอพระราชทานชื่อโรงพยาบาล จัดนิทรรศการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 แจ้งการดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจทำการแทนอธิการบดี เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านอนามัยแม่และเด็กฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

5.2 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1.มอบกองคลัง พิจารณาดำเนินการให้ ระเบียบพัสดุ ปี 2560 เรื่องใบเสร็จสำหรับการเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2.คณะควรกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย เข้าใช้เครื่องมือในศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการกลาง เพื่อความคุ้มค่าคุ้มทุนของงบประมาณที่ได้ใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 เสนอเรื่องวันที่ 31 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.5 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอเรื่องวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง