ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2561

เมื่อ 6 มีนาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการอบรมการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
2. มอบให้หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลดำเนินการฯ ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพื่อจักได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนเมษายน 2561 ต่อไป (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอวาระตามแผนเสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี
พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
3. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามคณะในกำกับที่ยังไม่รายงานผลการสอบบัญชีและ
ผลการวิเคราะห์งบการเงินของ คณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (องค์ประกอบที่ 2 ด้านการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน) (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักพิจารณาปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสำนักและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.5 แผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปรงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement plan) ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว และมอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว กำกับติดตามการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.6 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ การดูแลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานวิสาหกิจ กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.7 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานวิสาหกิจ กรณี สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.8 ผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อหลักสูตรและแนวทางการดำเนินงานการขอขึ้นทะเบียน TQR ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ นำเสนอ (หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Anhalt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

3.10 ขออนุมัติจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (เสนอเรื่องวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
1. ข้อ 7.1 การเพิ่มและถอนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอปรับเป็น การเพิ่มและถอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรีให้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ข้อ 7.2 การเพิ่มรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 ให้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่วิทยาลัยกำหนด เสนอปรับเป็น 7.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 ให้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่วิทยาลัยกำหนด
3. ข้อ 7.3 การถอนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 ต้องมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากประธานรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำชั้นปี ประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และคณบดีตามลำดับ เสนอให้ปรับลดขั้นตอนให้มีเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องฯ
4. ข้อ 7.4 การถอนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 5 และ 6 ต้องมีเหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากประธานรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำชั้นปี ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และคณบดีตามลำดับ เสนอให้ปรับลดขั้นตอนให้มีเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องฯ
5. ข้อ 7.5 ระยะเวลาในการถอนรายวิชา การได้สัญลักษณ์ในใบรายงานผลการเรียน และการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
7.5.1 การถอนรายวิชาภายในระยะเวลาหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษา ของรายวิชานั้น จะไม่ได้สัญลักษณ์ใดๆ ในใบรายงานผลการเรียน ส่วนการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7.5.2 การถอนรายวิชาภายในระยะเวลาหลังจากเวลาในข้อ 7.5.1 แต่ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชานั้น จะได้สัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการเรียน ส่วนการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7.5.3 การถอนรายวิชาหลังระยะเวลาตามข้อ 7.5.2 รายวิชานั้นจะได้สัญลักษณ์ F ซึ่ง จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา เสนอให้พิจารณาขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้
6. ข้อ 8.2 ให้ตัดคำว่า "จึงจะถือว่าสอบผ่าน" ออก
7. ให้ตัดข้อ 9.2 นักศึกษาที่ได้ค่าคะแนน F ในรายวิชาใดเนื่องจากถูกตัดสิทธิ์สอบ ... ออก
8. ข้อ 10.1.2 ได้ค่า GPAX ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปรีคลินิก ไม่ต่ำกว่า
2.00 เสนอปรับเป็น 10.1.2 ในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปรีคลินิก ได้ค่า GPAX ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C
9. ข้อ 12 จากเดิม การขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให้แก้ไขเป็น การสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เพิ่มข้อมูลเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์
10. ให้เพิ่มเติมประโยค "ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
ไว้ในประกาศฯ ด้วย

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 23)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. รองศาสตราจารย์สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๓. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัล
รัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ปภัสสวดี วีรกิตติ
2. นายสมชาติ พงคพนาไกร หรือ นายสุชัย เจริญมุขยนันท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. รองอธิการฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้กองคลังดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร
2. ตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของศูนย์หนังสือจุฬา
3. ทำบันทึกแจ้งให้คณะหน่วยงานรายงานการนำเงินของคณะ/หน่วยงานไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
4. ร่วมกับคณะ/หน่วยงานตรวจสอบเงินรับฝากและเงินสะสมของคณะหน่วยงาน
ให้ถูกต้องและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาเรียงลำดับความสำคัญของรายการที่ขอเสนอของบประมาณ
2. พิจารณาปรับลดรายการนำเสนอเฉพาะที่จำเป็นเร่งด่วน
3. พิจารณาเพิ่มรายละเอียดเหตุผล ความจำเป็น ประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เช่น การเบิกค่าสอนเกิน ค่าตำแหน่งทางบริหาร
4. พิจารณาการบริหารงบประมาณเพื่อให้งบประมาณเพียงพอสำหรับการบริหารงาน
ให้ปีถัดไป เช่น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่น ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ
5. พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบกับนโยบายจัดสรร
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากดำเนินการแล้ว - (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ขอถอนเรื่อง เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินงานและจะต้องนำเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 8 มีนาคม 2561 - (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมค้างจ่าย นำไปบันทึกไว้ในส่วนทุน ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และต้องมีคำอธิบายหรือหมายเหตุประกอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2560 - มกราคม 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2560 - มกราคม 2561) และมอบคณะ/หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ
2. มอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมกับระหว่างผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
3. ให้รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2560 เป็น (ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง ของแต่ละระดับ (หน้า 52)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Auburn University สหรัฐอเมริกา (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 55)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว - (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว - (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 รายงานประจำปี คณะเกษตรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะศิลปศาสตร์ปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย และส่งกองแผนงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งข้อมูลให้กองแผนงานให้ครบถ้วนทั้ง7 ยุทธศาสตร์ และส่งกองแผนงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 57)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ... (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงานปรับแก้ไข
(ร่าง) ระเบียบฯ ดังนี้
1. ปรับชื่อวาระ เป็น แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
2. ย่อหน้าที่สอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 (10) .... ให้ตัดข้อความ ?ข้อ 20 ของระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560? ออก
3. ข้อ 6 ให้ตัดข้อความ ?อย่างร้ายแรง? ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 58)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขอความเห็นชอบปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอเรื่องวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,319,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 59)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การให้บริการจักรยานเช่าปั่นเพื่อการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการดังนี้
1.หารือเส้นทางจักรยานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2.หารือเพื่อกำหนดจุดจอดจักรยานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมและคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (หน้า 61)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.17 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เสนอเรื่องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการการต่ออายุบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 65)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) (เสนอเรื่องวันที่ 5 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. พิจารณาเพิ่มเติมสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ (5 ปี 10 ปี 15 ปี) เพื่อเป็นหลักในการเตรียมอาจารย์ ระบบสนับสนุนรองรับการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นเครื่องมือสำคัญแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 68)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) (เสนอเรื่องวันที่ 5 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หน่วยงานควรการกำหนดประเด็นที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้จริง
2. มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย อาทิ การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาสมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 71)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 72)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.3 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีลักษณะบูรณาการของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริกาวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการดังนี้
1. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และกองแผนงาน หารือและตรวจสอบงบประมาณและการเบิกจ่ายร่วมกันใน 3 โครงการ คือ
1) โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2) โครงการ การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ระยะที่ 2
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการทํางานวิจัย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 74)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 79)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.6 สรุปผลการอบรมและการศึกษาดูงานหลักสูตรเร่งรัด "เตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐดิจิทัล" (เสนอเรื่องวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 80)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.7 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 81)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 2 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 82)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.9 รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (เสนอเรื่องวันที่ 5 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 83)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 17.15 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง