ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2553

เมื่อ 7 กันยายน 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พิจารณาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ โดยมอบอาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์วันชัย ทิพย์ชัย คณะรัฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของหน่วยงานในกำกับที่สามารถจัดหารายได้ โดยมีระเบียบด้านการเงินและการบริหารบุคคลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.2 เสนอแบบอาคาร “ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 การพิจารณาทบทวนการเปิดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.4 การชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยชำระหนี้กระแสไฟฟ้าค้างที่ชำระ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ยังมิได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณสำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภคและเป็นเรื่องที่เร่งด่วน สำหรับการพิจารณามาตรการหรือข้อตกลงในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าของคณะ/สำนักและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนั้น เห็นควรนำประเด็นดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.2 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.3 แผนการพัฒนาคุณภาพคณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ำกว่า 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาจัดทำรูปแบบการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพของคณะที่มีผลประเมินคุณภาพต่ำกว่า 2 โดยขอให้ใช้รูปแบบแผนการพัฒนาคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ เป็นรูปแบบนำเสนอที่เป็นแนวเดียวกันทั้งหมด และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.5 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,654 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 136 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 86 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 ร่างกำหนดการพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พลโทดวงใจ พิจิด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนฯ กลับไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.14 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.15 การดำเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้ 1. การบริหารเชิงบูรณาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ของอาคารปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการอาหาร 2. การยืมเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ ส่วนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนั้น ขอให้นำเสนอต่อคณะกรรมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 3. สำหรับร่างข้อบังคับฯ เนื่องจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ เป็นหน่วยงานในกำกับที่สามารถจัดหารายได้ จึงเห็นควรมอบคณะนิติศาสตร์ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเป็นหน่วยงานในกำกับที่สามารถจัดหารายได้ โดยมีระเบียบด้านการเงินและการบริหารบุคคลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.16 แนวทางการให้ทุนวิจัยสถาบันและการกำหนดประเด็นการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 สรุปการส่งรายงานการใช้เงินในระบบ 3 มิติ ครั้งที่ 2/2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท สถาบันการศึกษา Thailand Energy Awards 2010 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 14.00 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ