ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 มีนาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พิจารณา
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
1.1 เพิ่มตัวชี้วัดในมาตรการที่ 1.1 สร้างรายได้จากการจัดการศึกษา ?ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มจากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่? โดยกำหนด
ค่าเป้าหมายปี 2560 - 2464 ในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นร้อยละ 5 6 7 8 และ 10 ตามลำดับ
1.2 แก้ไขตัวชี้วัดในมาตรการที่ 1.3 เพิ่มรายได้จากการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา ?อัตราส่วนของแหล่งทุนวิจัยภายนอก เมื่อเทียบกับแหล่งทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน" โดยกำหนด
ค่าเป้าหมายปี 2560?2464 ในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นร้อยละ 1.5 2.0 2.5 3.0 และ 3.5 ตามลำดับ
1.3 แก้ไขค่าเป้าหมายในมาตรการ 1.4 การหารายได้จากบริการวิชาการ ในตัวชี้วัด "รายได้ของศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ" ให้แก้ไขค่าเป้าหมายปี 2560-2464 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 15 20 25 ทุกปีตามลำดับ ดังนั้น ค่าเป้าเหมายปี 2560-2564 เป็น 4,000,000 บาท 4,400,000 บาท 5,060,000 บาท 6,072,000 บาท และ 7,590,000 บาท ตามลำดับ
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แก้ไขโดยกำหนดตัวชี้วัดใหม่เป็นภาพรวมของกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1) ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3) ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและ
ลดรายจ่าย โดยแก้ไขตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็น "ร้อยละของหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559" กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 2 ทุกปี และเพิ่มตัวชี้วัด "ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีที่ผ่านมา" กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 5 ทุกปี มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
1) มอบสำนักงานบริหารกายภาพฯ กำหนดมาตรการที่สามารถกำหนดแนวปฏิบัติ และซักซ้อมพฤติกรรมการใช้พลังงานที่ชัดเจน ในการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประหยัดพลังงาน อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นแบบ LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นระบบ Inverter
2) มอบกองแผนงาน ส่งประมาณการรายรับปี 2561 และ ปี 2562 ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จะได้ทราบสถานะของคณะและวางแผนว่าจะบริหารจัดการอย่างไร
2. ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
และมอบทุกคณะ/หน่วยงานทำ Action Plan เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน เพื่อหารายได้เพิ่ม และเพื่อยุบเลิกหลักสูตร
ที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ ทั้งนี้ การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสามารถดำเนินการ
ได้โดยประเมินประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
และหน้าที่

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง