ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2561

เมื่อ 3 เมษายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1.ระเบียบวาระที่ 4.11
หน้า 56
เดิม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
แก้ไขเป็น
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว

2.ระเบียบวาระที่ 4.12
หน้า 56
เดิม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
แก้ไขเป็น
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว (หน้า 3-4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 โครงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - เมษายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปฏิทินวาระ

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการติดตามการเสนอวาระการประชุม พ.ศ. 2561 ช่วงเดือน (มกราคม ? เมษายน) ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนการเสนอระเบียบวาระ ประจำปี พ.ศ. 2561 หากประสงค์ปรับแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560) (เพิ่มเติม) (เสนอเรื่องวันที่ 2 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการฯ ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อจักได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป (หน้า 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมและวันที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของกองบริการการศึกษา และให้จัดทำเป็น Mobile Application เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนร่วมกับกองบริการการศึกษา ว่าจะสามารถปรับให้เป็นประกาศฉบับเดียวกันได้หรือไม่ และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้กองคลังดำเนินการปรับแก้ไขดังนี้
1. ข้อ 5.1 บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ให้แก้ไขเป็น บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและกำหนดราคากลาง
2. ข้อ 5.1 (2) ให้แก้ไขเป็น คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาแบบรูปและกำหนดราคากลาง
3. ข้อ 5.3 บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ตัดข้อ (2), (3), (4), (5), และ (6) ออก
4. หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ให้ปรับแก้ไขดังนี้
4.1 ให้ปรับแก้ไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลในอัตราที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด
4.2 ในกรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนครึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นภาระงานที่เป็นงานประจำอยู่แล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลัง หารือคณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชี
2. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
3. ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
นำไปบันทึกไว้ในส่วนทุน ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และต้องมีคำอธิบายหรือหมายเหตุประกอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่มุ่งเน้น Outcome - Based Education ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรควรพัฒนาใช้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพันธุ์ใหม่
3. หลักสูตรควรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน หรือฝึกวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
4. ให้พิจารณาทบทวนหลักสูตร ที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด จำนวน 55 หลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรพันธุ์ใหม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 พิจารณา (ร่าง) ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการห้องประชุม Pol301 ชั่้น 3 และอุปกรณ์ของอาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการห้องประชุม ฯ ดังนี้
1. ให้เพิ่มที่มาของอัตราค่าบริการห้องประชุม
2. ให้เพิ่มรายละเอียดของห้องประชุม เช่น ขนาดของห้องประชุม และรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะรัฐศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.7 สรุปสถิติปริมาณการใช้กระดาษ และงบประมาณค่าถ่ายเอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และในกรณีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมให้แนบระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมด้วย (หน้า 21)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.8 การจัดสรรงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะควรใช้เงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการที่จัดขึ้นในแต่ละปี ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับสัดส่วนการจัดสรรงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หมวดค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬา เป็นร้อยละ 60 : 40 และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 22)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.9 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 27 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ (หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี กับ บริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ (เสนอเรื่องวันที่ 28 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ดังนี้
1. ข้อ 3 กรอบและแนวทางความร่วมมือ
- ข้อ 3.1 จากเดิม บริษัทบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ... ให้แก้ไขเป็น
บริษัทมอบทุนการศึกษา ?
2. ผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คือ อธิการบดี หากมีรองอธิการบดี และคณบดี ที่ต้องลงนามในบันทึกฯ ให้ลงนามในฐานะพยาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 พิจารณาที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) (เสนอเรื่องวันที่ 28 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน
โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน ดังนี้
1. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 การจัดการธุรกิจ
1.2 การจัดการตลาด
1.3 การจัดการโรงแรม
1.4 การเงินและการธนาคาร
1.5 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 วิศวกรรมเครื่องกล
2.2 วิศวกรรมอุตสาหการ
2.3 วิศวกรรมโยธา
2.4 วิศวกรรมไฟฟ้า
2.5 วิศวกรรมเคมี
2.6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 ฟิสิกส์
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
(หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 2 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เสนอเรื่องวันที่ 2 เมษายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข ดังนี้
1. ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น หน่วยงานต้องจัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทุกกระบวนงานที่สำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องพิจารณากำหนดว่า
มีกระบวนงานใดบ้างที่สำคัญและจำเป็นจะต้องจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ให้รวมข้อ 4 และ ข้อ 5 เป็นข้อเดียวกัน และให้เพิ่ม หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติ
ตามคู่มือ ซึ่งเป็นกระบวนงานที่มีสาระสำคัญ แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน
โดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากผู้ปฏิบัติงานยังไม่ดำเนินการให้ทำทัณฑ์บน และหากยังคง
ไม่ดำเนินการอีกให้ดำเนินการทางวินัย และนำเสนอต่ออธิการบดี
3. ข้อ 5 วรรค 2 ให้แก้ไขเป็น ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และต่อสัญญาจ้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.14 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และ (ร่าง) ประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 2 เมษายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไขวันเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จากเดิม วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 แก้ไขเป็น วันที่ 1 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 39)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.2 รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การเปิดโครงการ Co-working space ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.5 การเปิดให้ใช้ประตูข้างศูนย์อาหารเป็นช่วงเวลา

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

5.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.7 รายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (เสนอเรื่องเมื่อ 23 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.8 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน Public Engagement ของสหราชอาณาจักร" (เสนอเรื่องวันที่ 27 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.9 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (EB 9) ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10) และตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต (EB11) (เสนอเรื่องวันที่ 2 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 51)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง