ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2553

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2553

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พลโทดวงใจ พิจิด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

3.3 กรณีการให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จำนวนเงินที่จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา
เห็นชอบแนวทางที่ 2 อุดหนุนค่าธรรมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์ จำนวนครึ่งหนึ่งของหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต) จำนวน 24 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท คิดเป็นเงินรายละ 72,000 บาท โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์ จำนวนครึ่งหนึ่งชองหลักสูตรจำนวน 24 หน่วยกิต
2. วิธีการจัดสรรทุนให้นักศึกษา
เห็นชอบแนวทางที่ 1 คณะยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามจำนวนที่จัดสรร ดำเนินการดังนี้
1) คณะทำเรื่องยืมเงินรายได้ตามจำนวนที่อุดหนุนให้นักศึกษา
2) คณะนำเงินยืมดังกล่าวนำไปจ่ายให้แก่นักศึกษา
3) นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4) กองคลัง ตัดยอดลูกหนี้ตามจำนวนเงินตามที่คณะยืม จากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา/วิทยานิพนธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักศึกษา
3. การคืนสถาพการเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการรักษาสถานภาพ ให้กับนางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์
เห็นชอบแนวทางที่ 1 คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง โดยไม่เรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยให้ดำเนินการดังนี้
1) นักศึกษายื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการของคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 1,500 บาท
2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนย้อนหลังตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2551 ถึง 2/2552 และในภาคเรียนที่ 1/2553 เป็นการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ไม่ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา
2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.5 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกรมศิลปากร

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

3.6 การเตรียมรับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ผลงาน ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 กรอบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้สำหรับเกณฑ์การประเมินผลการควบคุมภายในขอให้เป็นไปมาตรฐานการประเมิน 5 ด้าน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้คำนึงถึงความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนของการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ramon Magsaysay Award

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ ทั้งนี้หากคณะพิจารณาเห็นควรเสนอบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ให้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.4 ขอลดสัดส่วนการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น ให้มหาวิทยาลัย จากร้อยละ 30 ของเงินลงทะเบียน มา
เป็นร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 15 ของเงินลงทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราร้อยละ 30 ไว้เช่นเดิมทั้งนี้หากคณะรัฐศาสตร์ มีปัญหาทางการเงิน ให้ทำเรื่องแจ้งมหาวิทยาลัยเป็นคราวไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.5 ขออนุมัติปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยจัดทำรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.6 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 3)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 219 คน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา
2552 (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 17 คน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 ขอหารือการขอเรียกเก็บอัตราหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความ
ร่วมมือ ทางวิชาการ) เพิ่มเติม นอกเหนือจากอัตราเดิมเหมาจ่าย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียนซ้ำ นอกจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย โดยมอบกองบริการการการศึกษาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 ขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553
(ครั้งที่ 3)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 83 คน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

ประเด็นที่ 2 มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 รายที่ต้องพิจารณาพิเศษ จำนวน 15 คน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราธรรมเนียมหน่วยกิต หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวทุกคน ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา หลักสูตร ระดับปริญญาโท
ที่จัดการเรียนการสอนวันทำการปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวทุกคน ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแนวทาง
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะ/สำนัก ที่มีตัวชี้วัดที่ระดับค่าคะแนนต่ำกว่า 3 คะแนน พิจารณาดำเนินการนำส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม ไปยังงานประกันคุณภาพเพื่อพิจารณารวบรวมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การกำหนดให้ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.2 ภาระงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างชาติที่ประจำอยู่ที่งานวิเทศสัมพันธ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.3 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.4 พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองอุบลราชธานี และงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวร
ราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การลงนามเพื่อต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มช.ลาว) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมนี้มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากพบว่าหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ และมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อก็ขอให้พิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอต่ออายุต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.2 ขอยกเว้นการรักษาสถานภาพนักศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.3 แนวทางการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.4 แนวทางการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม : - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -


6.5 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในปี 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

6.6 ผลการติดตามโครงการวิจัยที่ค้างส่งผลงานวิจัย/รายงานทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2538-2550

มติที่ประชุม : - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -


6.7 สรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์