ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2553 (วาระพิเศษ)

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2553

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา - น.

ระเบียบวาระที่ 1 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

1.1 การขอสำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 38 คน ปริญญาโท จำนวน 23 คน และปริญญาเอก จำนวน 10 รวม 71 คน ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา - น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์