ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ)

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2553

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา - น.

ระเบียบวาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1.1 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองคลังนำข้อเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางการเงินให้สมบูรณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ปิดเวลา - น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์