ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2561

เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 โครงการอบรมการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ Teaching Professional Standard Framework (PSF)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระ 4.4 หน้า 15 จากเดิม ทุนลดลงและมีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นผลที่ดี แก้ไขเป็น ให้ตัด ซึ่งถือเป็นผลที่ดี ออก
2. ระเบียบวาระ 4.6 หน้า 19 จากเดิม 2. ให้เพิ่มรายละเอียดของห้องประชุม เช่น ขนาดของห้องประชุมใน และรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ แก้ไขเป็น 2. ให้เพิ่มรายละเอียดของห้องประชุม เช่น ขนาดของห้องประชุม และรายละเอียดของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ
3. ระเบียบวาระ 4.10 หน้า 33 จากเดิม ปรับตัวเลขในตาราง
- อัตราราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย/ภาค
จากเดิม ๑๙,๕๐๐ บาท เป็น แก้ไขเป็น ๒๒,๕๐๐ บาท
จากเดิม - จำนวนเงิน จากเดิม 13,650.00 แก้ไขเป็น ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท
4. วาระ 4.11 หน้า 35 จากเดิม - มติที่ประชุม จากเดิม ?ที่นั่ง? แก้ไขเป็น ?ทุน?
จากเดิม - ได้แก่สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ แก้ไขเป็น สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
1. ในส่วนบนของประกาศ (ย่อหน้าที่สอง) จากเดิม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก้ไขเป็น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มอบสำนักงานวิจัยฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในนำเสนออธิการบดีลงนาม
3. ข้อ 6.3 ปรับลด 120,000 บาท เป็น 100,000 บาท
4. ปรับลำดับการเขียนในข้อ 11.1 (ขาดข้อ (4))
5. ข้อ 11.2 พิจารณาเสนอปรับลด
(2) ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมี impact factor
ให้ได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ไม่เกินห้าพันบาทต่อผลงาน
(3) ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง ให้ได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ตามระดับการจัดกลุ่ม ดังนี้
ก. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ 1 ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อผลงาน
ข. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ 2 ไม่เกินแปดพันบาทต่อผลงาน
ค. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ 3 ไม่เกินห้าพันบาทต่อผลงาน
ง. อยู่ในกลุ่ม Quartile ที่ 4 ไม่เกินสามพันบาทต่อผลงาน
6. ข้อ 13 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า และ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับผลงานทางวิชาการ และ การอ่านบทความทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ ให้เบิกจ่ายตามอัตราต่อไป
13.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 300 บาทต่อคนต่อเรื่อง และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 500 บาทต่อคนต่อเรื่อง
13.2 การอ่านบทความทางวิชาการก่อนเผยแพร่ 500 บาทต่อคนต่อเรื่อง
7. ข้อ 19 วรรคที่หนึ่ง จากเดิม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิของรับการสนับสนุน ให้แก้ไขเป็น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
8. ข้อ 19 วรรคที่สอง ให้ตัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.2 การทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ แจ้งถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้คณะพิจารณาค่าเป้าหมายการดำเนินงาน โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.4 ทบทวนแผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานเสนอระเบียบวาระให้เป็นไปตามแผนต่อไป (หน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 4/2561 (ประจำเดือน มีนาคม 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 30 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 (หน้า 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอเสนอให้จัดตั้ง Airbus's Maintenance Centre และการจัดการศึกษาด้าน Aerospace Engineering

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้าน Aerospace Engineering แล้ว แต่มีข้อจำกัดในหลายเรื่อง ได้แก่
- ขาดอาจารย์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์
- ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทการบินไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร Aerospace Engineering หากมหาวิทยาลัยสนใจสามารถจะประสานงานบริษัทได้
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มีบุคคลที่สนใจในการจัดทำหลักสูตร Aerospace Engineering

มติที่ประชุม : มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ และนำเสนอแผนการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2561) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบคณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 3 และ 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และกรณีงบลงทุนให้คณะ/หน่วยงาน ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามความแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะ/หน่วยงานเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และหาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด พร้อมระบุ วัน เวลา ในการดำเนินการ และส่งให้กองแผนภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2. มอบคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับวิธีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะ สำนัก

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.มอบกองแผนงาน วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งในการดำเนินงานของแต่ละคณะ เพื่อใช้ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
2. มอบกองแผนงานปรับแก้ชื่อระเบียบวาระให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ให้ทุกคณะพิจารณาทบทวนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
2. มอบกองแผนงาน เชิญประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสำนักฯ ประชุมร่วมกับอธิการบดี เพื่อหารือเรื่อง (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 36)


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การปรับแผนเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

มติที่ประชุม : -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ แจ้งถอนเรื่องเนื่องจากคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตร -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 39)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1.แก้ไขรายชื่อบุคคลติดต่อ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 8)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 47)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการดังนี้
1. มอบกองบริการการศึกษา ปรับใบสรุปเรื่อง โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนบเอกสารประกอบทุกขั้นตอน โดยอิงข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป ทั้งนี้ มอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 48)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 308 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 51)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 32 คน และขอความเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา
2. การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญานั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำเร็จการศึกษา
3. กรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังมีหนี้ค้างชำระ จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 52)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 2) (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 53)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.18 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2560 - เมษายน 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.19 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.20 การนำส่งเงินกรณีการอนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.21 พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (เสนอเรื่องวันที่ 25 เมษายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
ข้อ(2) รองอธิการบดีหรือคณบดี จํานวนสองคน ดังนี้
1) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

ข่้อ(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสองคน
(ให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในปารประชุมวาระพิเศษ)

ข้อ(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน คือ นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.22 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 27 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.23 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 27 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 60)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.24 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 27 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.25 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 30 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.26 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 30 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 ขอรายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 61)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมในครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.5 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 20 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 61)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง