ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงาน
1. มอบกองแผนงาน จัดส่งข้อมูลที่มีให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
2. ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำข้อมูลตามที่กองแผนงานกำหนดให้ครบถ้วน แล้วส่งให้
กองแผนงานภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3. มอบกองแผนงานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นแนวโน้ม
รายรับรายจ่าย ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. มอบกองแผนงาน จัดส่งข้อมูลที่มีให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
2. ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำข้อมูลตามที่กองแผนงานกำหนดให้ครบถ้วน แล้วส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3. มอบกองแผนงานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นแนวโน้มรายรับรายจ่าย ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2560 - เมษายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ (หน้า 30)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 การนำส่งเงินกรณีการอนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังสรุปผลการหารือ ระหว่างกองคลัง กองแผนงาน และคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นเอกสารประกอบวาระ
2. มอบคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการนำส่งเงินให้กองคลังภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3. มอบกองคลังรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. มอบกองแผนงาน ปรับปรุงแผนงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและ มอบคณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 31)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. รองอธิการบดีหรือคณบดี จํานวนสองคน ดังนี้
1) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสองคน ดังนี้
1) ว่าที่ ร.ท.ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ ร.น.
2) นายราชพร ปทะวานิช
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน คือ นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.5 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในมาตรการที่ 1.3 ให้เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
2. คณบดีคณะนิติศาสตร์แจ้งว่าอยู่ระหว่างการพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 รายวิชา
3. ให้กองแผนงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 3 และ 4
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบกองแผนงาน นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวเดียวกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้ตัดคำนิยามที่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดและให้คำนิยามไว้แล้ว ได้แก่
- เจ้าหน้าที่
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- พัสดุ
- การบริหารพัสดุ
2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา .... ให้ตัด พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ออก
3. ข้อ 2 วรรคสอง มอบกองคลังเพิ่มเติมรายละเอียดกำหนดเวลาที่จะต้องให้คณะ/หน่วยงาน ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
4. ข้อ 5 วรรคสอง การรายงานผลการดำเนินงาน ให้ระบุเป็น 2 ระดับ คือ ระดับส่วนราชการภายใน และ ระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป (หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้คำนิยาม ได้แก่
- หน่วยงาน ให้แก้ไขเป็น ส่วนราชการภายใน
- ให้ตัด ผู้บังคับบัญชา ออก
- เจ้าหน้าที่ ให้แก้ไขเป็น ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
2. ข้อ 2 ให้ปรับแก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายในต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3. ข้อ 2.3 ให้ตัด (3) ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน ออก
4. ข้อ 3 ให้แก้ไขเป็น ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายใน มอบหมาย ....
5. ข้อ 6 การกำกับดูแลในการเผยแพร่ ให้แก้ไขเป็น การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ โดยให้เป็นการกำกับติดตามในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
6. มอบกองกลาง ตรวจสอบและปรับปรุงการใช้คำใน (ร่าง) ประกาศ ฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศฉบับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
7. มอบกองกลาง หารือร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูล รูปแบบ และการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้คำนิยาม ได้แก่
- หน่วยงาน ให้แก้ไขเป็น ส่วนราชการภายใน
2. ให้ปรับรูปแบบของประกาศเป็นเชิงมาตรการและกลไก ในแต่ละภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ข้อ 5 การกำกับติดตาม ให้เป็นการกำกับติดตามในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
4. มอบกองกลาง ตรวจสอบและปรับปรุงการใช้คำใน (ร่าง) ประกาศ ฯ ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศฉบับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบกองกลางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 แนวทางการ Re-profile หลักสูตรกลุ่มคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ Re-profile โดยมีหน้าศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรใหม่และการบริหารจัดการอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
2. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ Re-profile โดยให้พิจารณาจากแนวทางที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ Re-profile ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ กรรมการ
5.คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ
6.คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
7. ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร 2 คน กรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 39)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน นายจิณณวัตร ตุ้มทอง รหัสประจำตัว 5523400661

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งถอนเรื่องเนื่องจากกองแผนงานอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งถอนเรื่องเนื่อจากกองแผนงานอยุ่ระหว่างจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หมวด 3 การบริหารงานบุคคล มาตรา 49 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก้ไขเป็น "มาตรา 49 ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 65
(2) ตําแหน่งประเภทบริหาร
(3) ตําแหน่งประเภทสนับสนุน
(4) ตําแหน่งประเภทอื่น"
2. ให้เพิ่มข้อความเป็นวรรคสองของมาตรา 49 ว่า "ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ได้แก่ตำแหน่งซึ่งกําหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย"

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีคณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะศิลปศาสตร์ จัดทำเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 57)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 58)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 61)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังมีหนี้ค้างชำระจำนวน 22 คน (ย้ายไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบที่ 5.4)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง