ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2561

เมื่อ 5 มิถุนายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ และ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป


1.2 การจัดทำแผนการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 โครงการการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS รอบที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
1. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 และส่งเอกสารให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
2. ระเบียบวาระที่ 4.9 ให้เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการภายใน 23 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

3.4 การทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอปรับยอดงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูล
ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
2. กรณีที่มีข้อมูลระบุ n/a หรือ ยังไม่ส่งข้อมูล มอบคณะ/หน่วยงานและกองแผนงาน ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. ให้กองแผนงานปรับการนำเสนอในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4 เป็นกราฟแท่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รายงาน และระบุหน่วยเป็นกิโลวัตต์
4. ให้กองแผนงานตรวจสอบและยืนยัน ข้อมูลค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดจำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2561 -2564 กับคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับเต็มเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม แจ้งขอถอนเรื่อง เนื่องจากพบความคลาดเคลื่อนใน (ร่าง) ประกาศฯ จึงขอนำไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.3 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบคณะรัฐศาสตร์ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมค้างจ่าย นำไปบันทึกไว้ในส่วนทุน ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และต้องมีคำอธิบายหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. มอบคณะรัฐศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของผู้สอบบัญชี ประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 9)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบกองแผนงาน จัดประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดทำคำของบประมาณฯ ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
2. การนำเสนอรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ต้องมีแบบรูปประกอบการเสนอของบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ส่งข้อมูลงบประมาณรายจ่ายด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้สำนักคอมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
2. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ 2) ให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ใช้สัดส่วนตามที่กำหนดส่วนหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/หน่วยงานวิสาหากิจ) คิดสัดส่วนการสรรงบประมาณตามภารกิจและ
บริบทของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่กองแผนงานเสนอ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ให้ตัดข้อความ"ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562" ในข้อ 6 ออก เนื่องจาก ยังไม่ทราบกำหนดการของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ข้อ ๑.๒.๖. โควตาโครงการกลุ่มโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ตัด เช่น ความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ โดยวิธีทดสอบ
ทักษะ พื้นตามมาตรฐาน MRA-TP โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับอาชีวศึกษาโครงการต้นกล้าสาธารณสุข โครงการค่ายวัดแววพยาบาล โครงการค่ายยุวชน
นักรัฐศาสตร์โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิก โครงการ
STEM education ออก
2. ข้อ 1.3 ให้ปรับโควตารับตรงผ่านระบบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ไปอยู่ในวิธีรับผ่านส่วนกลาง
3. ข้อ 2.2 ให้แก้ไขเป็น วิธีรับตรงให้คณะ/หลักสูตร กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
โดยเลือกจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ...
4 . ข้อ 2.2 ให้เพิ่มข้อความในวรรคสุดท้าย คือ ทั้งนี้ ให้คณะ/หลักสูตร กำหนดค่าคะแนนที่ใช้ในการพิจารณา
5. ข้อ 3 จำนวนรับเข้าศึกษา ให้ตัด ที่สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติทั้งนี้ รับได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการผลิตบัณฑิต ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 พิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามจำนวนผู้รับทุนโดยและจำนวนปีการศึกษาที่ให้ทุน และจัดส่งให้กองแผนงาน เพื่อจัดทำงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึฏษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้งานรับเข้า กองบริการการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรของแต่ละคณะใน (ร่าง) ประกาศฯให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.12 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมรายละเอียดความเห็นของผู้สอบบัญชี ในเอกสารประกอบการประชุม
2. มอบคณะนิติศาสตร์ ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมค้างจ่าย นำไปบันทึกไว้ในส่วนทุน
ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และต้องมีคำอธิบายหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. มอบคณะนิติศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของผู้สอบบัญชี ประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เเละนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และข้อตกลงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท IDP Education จำกัด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการรับสมัครและการจัดสอบให้เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท IDP Education จำกัด โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดสอบโดยมีค่าใช้จ่าย ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อไม่ให้มีรูปแบบการประกอบธุรกิจร่วมกันกับเอกชน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการจัดทำข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS กับ บริษัท IDP Education และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.15 นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
1. ข้อ 19 ข้อความในบรรทัดที่ 2 จากเดิม "ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด" ให้แก้ไขเป็น "มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด"
2. ข้อ 19 ให้ปรับแก้จาก นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนความในส่วนที่ ๔ ให้ปรับแก้ไขเป็น "นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนความในประกาศ"
3. ข้อ 11 (2) กิจกรรมระดับคณะให้ระบุเพิ่มว่า "ให้จัดกิจกรรมติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วัน"
4. การจัดกิจกรรมให้จัดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
5. ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ให้จัดได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (เสนอเรื่อง 24 พฤษภาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตัดข้อ 2 ออก และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. มอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดทำประกาศฯ ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อสังเกตในประเด็นความเสี่ยงลำดับที่ 1 ด้านการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ว่าเข้าใจเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนคลาดเคลื่อนหรือไม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... (เสนอเรื่องวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.19 การสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NCC integrity Awards) เสนอเรื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.20 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area - based approach) (เสนอเรื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.21 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (เสนอเรื่องเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.22 (ร่าง) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.23 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.24 ขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) และระบบห้องเรียนทางไกล (Classroom for Distance Learning) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.25 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเภสัชศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.26 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.27 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.28 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะ/หน่วยงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ และให้จัดส่งมายังกองแผนงานภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.29 ขออนุมัติใช้ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 5 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการ ที่ต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย และเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา หากอยู่ในอำนาจของอธิการบดี จะพิจารณาอนุมัติและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แต่หากนอกเหนืออำนาจของอธิการบดี คณะจะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.30 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี (เสนอเรื่องวันที่ 5 มิถุนายน 2561) เอกสารนำเสนอวันประชุม

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การนำเสนอผลงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนดีเด่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 (ร่าง) กำหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.3 แจ้งขั้นตอนการรับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผ่านระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (UBU e-meeting)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.4 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เสนอเรื่องวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.5 รายงานความคืบหน้าการนำส่งเงิน กรณีขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือสะสมของคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 4 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปพิจารณาในการประชุมครัั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง