ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2554

เมื่อ 5 เมษายน 2554

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 11.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 พิธีเปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเป็น “ ที่สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ”
หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๗-๙ แก้ไขเป็น “ ๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ติดค้างการส่งใช้ใบสำคัญเพื่อหักล้างเงินยืม ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะเงินอุดหนุน ”
หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๑๐ – ๓๓ แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม : พิจารณาลูกหนี้ประเภทต่างๆ ของกองคลัง ดังนี้
๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดำเนินการดังนี้
๑.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้หัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงาน โดยกำหนดให้มาติดต่อเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้ดำเนินการหักเงินเดือน
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสนอผู้บริหารอนุมัติและทำหนังสือบันทึกเกี่ยวกับโครงการที่ติดค้างการเบิกจ่ายเป็นเวลานานที่ได้รับอนุมัติเพื่อคุ้มครองผู้อนุมัติและกรรมการ
๑.๓ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการฯ พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลียโครงการ และหาแนวทางกับโครงการต่อเนื่องในการยืมเงินและการเบิกจ่าย
๒. ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (หน่วยงานยืม) ให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้โครงการที่มีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายและคืนเงินยืม (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ) ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้หักเงินเดือน
๒.๒ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้รวบรวมเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย และขอให้เตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้พร้อมที่จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณ
๒.๓ สำหรับลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ทำแผนคืนเงินต่อมหาวิทยาลัย
๓. ลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินการดังนี้
๓.๑ ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ที่กำลังศึกษา ครบทั้ง ๕ ข้อที่กรรมการสภากำหนดหรือไม่ เสนอเป็นข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๒ สำหรับผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ตามสัญญา หากไม่ชำระให้แจ้งกองกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป
๓.๓ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ที่ลาออกจากราชการแต่ยังไม่ชำระหนี้ ให้มาชำระตามกำหนด หากพ้นกำหนดให้แจ้งกองกฎหมายดำเนินคดี
๓.๔ เสนอให้มีการประชุมนัดพิเศษเฉพาะลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา และให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เสนอที่ประชุม โดยจำแนกตามปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แปลงหนี้เป็นทุน ไม่แจ้งสถานะการศึกษา ไม่ชำระเงินยืม ทำสัญญาไม่เป็นตามประกาศเป็นต้น ”
หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและให้ผู้อำนวยการกองคลังลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่......) พ.ศ.....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบขอให้กองบริการการศึกษา พิจารณา ตรวจสอบรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะฯ ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พิจารณานำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารฯมหาวิทยาลัยฯ ไปปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว โดยให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเชื่อมโยงสู่แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

3.4 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมอบกองบริการการศึกษา นำเสนอวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมสรุปผล การดำเนินการรับเข้าในกลุ่มวิธีรับตรงตามโควตาประเภทต่างๆ และมาตรการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดนักศึกษา รับผิดชอบงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ ในอัตรา ๕๐:๕๐ สำหรับค่าอาหารและที่พักนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ควรตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มนักศึกษาที่มีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๓๐ คะแนน) อย่างแท้จริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 การแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษาหารือแนวปฏิบัติหรือข้อห้ามอื่นใด เพิ่มเติม ต่อสำนักพระราชวัง ในกรณีการอนุญาตให้สตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนต่อแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕๗ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๘ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๑๑ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในราย นายณัฐวุฒิ จิรารัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ ให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามที่คณะได้รับรองวันสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับใบตอบรับการตีพิมพ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ดำเนินการดังนี้
๑. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ มอบงานบริหารบัณฑิตและคณะบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ในหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส่วนแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
๒. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการปรับแผนการรับนักศึกษาร่วมกับคณะ สัดส่วนจำนวนอาจารย์ : นักศึกษา ในกลุ่มแผนการศึกษาประเภทต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดและเหตุผลในการเสนอขอเพิ่ม ลด และชะลอการรับนักศึกษา และรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประสานกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : #NAME?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์พิจารณาประชาสัมพันธ์การรณรงค์เกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.1 การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณเกี่ยวกับมาตรการและการจัดวางระบบการลงทะเบียนการชำระเงิน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและการจัดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

5.7 ชะลอโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองอีเจมโดยการใช้เรือดูดโคลน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.8 รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.9 รายงานการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำใช้การศึกษาแก้ปัญหาวิกฤตโลก

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอเชิญคณบดีทุกท่านเพื่อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอีกครั้ง โดยจักได้แจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในภายหลัง ทั้งนี้ประธานที่ประชุมจักได้พิจารณานำข้อสรุปจากการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

6.2 ขอทบทวน ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.3 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.4 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

6.5 แนวปฏิบัติในระหว่างการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมแนบรายละเอียดความพร้อมความเหมาะสมของการจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน โดยให้ครอบคลุมทั้ง ๑๑ ประเด็น ที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

6.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The Florida State University กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานการปรับแก้ไขชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The Florida State University กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

6.7 โครงการสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

6.8 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

6.9 การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ปิดเวลา 16.00 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์