ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 12 มิถุนายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้กองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ดังกล่าว โดยให้ปรับอัตราค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เป็นต่อคน ต่อมื้อ ทุกรายการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้าที่ 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NCC integrity Awards)

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ พิจารณาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการดำเนินการ และประสานผู้เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป (หน้าที่ 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area - based approach)

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ (หน้าที่ 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.4 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ควรเป็นการจัดทำระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2. ให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้น
3. หากเป็นหลักสูตรร่วมผลิต ควรระมัดระวังไม่ให้เป็นเรื่องการร่วมลงทุน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย "องค์ประกอบในลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 ให้แก้ไขจากเดิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ"

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้บริหารระดับหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.6 ขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) และระบบห้องเรียนทางไกล (Classroom for Distance Learning) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.7 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 14)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารนำเสนอวันประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เอกสารนำเสนอวันประชุม)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ให้กองแผนงานปรับปรุงการรายงานควรสะท้อนผลการดำเนินงาน
2. ให้คณะที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน ส่งกอแผนงาน ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2561
3. ให้กองแผนงาน ตรวจสอบเอกสารแนบ 1 ว่ามีความสอดคล้องกับเอกสารแนบ 2 หรือไม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 26)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะ/วิทยาลัย/สำนัก (เสนอเรื่องวันที่ 12 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 (ร่าง) กำหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 28)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.2 แจ้งการใช้งาน (ร่าง) รายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมในระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 28)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.3 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 รายงานความคืบหน้าการนำส่งเงิน กรณีขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือสะสมของคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 30)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง