ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2554

เมื่อ 9 สิงหาคม 2554

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๓๗ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขเป็น ๖.๓ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (MOU)
หน้า ๓๘ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 แจ้งความคืบหน้าในการเสนอของบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.2 การเปิดประตูเข้า-ออก (ประตู ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณานำเสนอรายชื่อคณะทำงานเกี่ยวกับการพิจารณาการเปิดประตูเข้า – ออก (ประตู ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรพิจารณาดำเนินการให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา,บุคลากรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเกิดปัญหาในอนาคต โดยเน้นการคำถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าความสะดวกสบาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ในที่ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ ขอยื่นอุทธรณ์ในตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๔ และ ๗.๒ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์) ขอยื่นอุทธรณ์ในส่วนของข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินงานในการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ควรดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน หลังวันประเมิน
สำหรับการนำเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัย ขอให้งานประกันคุณภาพฯ ปรับรายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการประเมินให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ชัดเจนในส่วนการนำเสนอข้อมูลประกอบการดำเนินการอื่นๆ ให้ทำการวิเคราะห์แยกต่างหาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๑ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขออนุมัติในการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๔ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : #NAME?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 (ร่าง)ประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านเครือข่ายทางไกล พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา เพิ่มหัวข้อ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านเครือข่ายทางไกล ให้เสมือนการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ เทคนิค และอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการ โดยขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปพิจารณาทบทวน รายละเอียด หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากต้องการใช้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอาจจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ เพื่อพิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีลงรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ขอหารือเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้กองแผนงานและโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่นำข้อมูลของกองบริการการศึกษา เพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังและปรับโครงสร้างภายในสำนักงานอธิการบดีในภาพรวมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ คณะบริหารศาสตร์ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ไปปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติม ที่เป็นลักษณะเด่นหรือเฉพาะของคณะซึ่งอาจมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ขอให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการเร่งรัดและรวบรวมแผนกลยุทธ์ระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. กองแผนงานควรพิจารณารวบรวมและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติประจำปี ในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทราบถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการร่วมระหว่าง คณะ/สำนัก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ขอให้คณะ/สำนักพิจารณาดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งคณะ/สำนักต้องดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้เกิดภาพที่ชัดเจนโดยการเชื่อมโยงระหว่างแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สามารถดำเนินการตามโครงการต่างๆ และนำไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของกิจกรรมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ในการกำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันและให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในประกาศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

4.12 การเข้าร่วมจัดประชุมทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัด (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอต่อกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณางบประมาณต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำหลักสูตร สามารถดำเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ การจัดทำหลักสูตรร่วมสองสถาบันและการดำเนินการจัดทำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.13 นโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานรวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้นำส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ปฏิทิน หลักเกณฑ์การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับแผนการรับนักศึกษาประจำปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการปรับแก้ไขปฏิทินและหลักเกณฑ์ การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้
๑. เพิ่มรายละเอียดการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ในภาพรวม ตามแผนการขอเปิดในรอบปีต่างๆ
๒. ควรกำหนดกรอบและระบุระยะเวลาการนำเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ และกำหนดระยะเวลาการเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเสร็จเรียบร้อยสามารถแจ้งผลการพิจารณาให้คณะรับทราบโดยทันที
๓. ควรพิจารณาการกำหนดกรอบระยะเวลากรณีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของคณะ ในบางหลักสูตร เพิ่มเติมจากปฏิทินเดิม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 แนวทางการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้นำตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบ ๓ ที่มีผลการประเมินที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาพิจารณาร่วมในการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 เสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกฎหมาย

4.18 รายงานเหตุการณ์นักศึกษาถูกชิงทรัพย์และถูกทำร้ายร่างกายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานกิจการนักศึกษาดำเนินการดังนี้
๑. กำหนดและหาแนวทาง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบบุคคล เข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัย
๒. ดำเนินการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ เจ้าหน้าตำรวจเพื่อจัดสายตรวจสำหรับตรวจตราความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด
๓. เห็นควรให้คณะ/สำนักและหน่วยงานต่างๆ พิจารณาประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักหากต้องปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

4.19 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : มอบกองคลังพิจารณาปรับแก้ไขการนำเสนอรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดการรายงานสถานะทางการเงินของทุกคณะให้ครบถ้วน และขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระเวียนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 รายงานผลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 แจ้งกำหนดการเข้าใช้สถานที่คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

5.4 ความร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ระดับตำบลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและเป็นการสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือในการผลิตพยาบาลสู่ตำบล คณะพยาบาลศาสตร์ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

5.5 รายงานผลการตรวจติดตามการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

5.6 ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “การทำงานตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์ของ
ปวงประชา”

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสำนักวิทยบริการถ่ายทอดเทปบันทึกภาพผ่านเว็บไซต์และสถานีเครือข่ายเคเบิลทีวี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วถึง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานกิจการนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนภายนอก
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรนำเสนอข้อมูลของนักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยที่มีคุณสมบัติและสามารถยื่นข้อเสนอรับทุนวิจัยในประเภทต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดได้รับทราบรายละเอียดในภาพรวมอันจะนำไปสู่การกำหนดแผนเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณร่วมที่เกิดขึ้นในรอบปีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองส่งเสริมการวิจัยฯ

ปิดเวลา 16.00 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์