ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2561

เมื่อ 3 กรกฏาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เชิญชวนสวมเสื้อเหลืองตลอดเดือน กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ? 30กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 4.14
ข้อเสนอแนะ
จากเดิม ไม่มี
แก้ไขเป็น เพื่อไม่ให้มีรูปแบบการประกอบธุรกิจร่วมกันกับเอกชน (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.2 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลังทำระบบการบันทึกบัญชีเงินสำรองแยกเป็นรายคณะ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2561 และครั้งที่ 8/2561 วาระพิเศษ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 แนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา (เสนอเรื่องวันที่ 29 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 10)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ศึกษาตัวอย่างวารสารที่มีชื่อเสียงที่พิมพ์เฉพาะออนไลน์ และไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการตีพิมพ์ออนไลน์ ว่ามีรูปแบบและการบริหารจัดการอย่างไร ทั้งนี้ การตีพิมพ์วารสารออนไลน์อาจจะตีพิมพ์จำนวนที่จำกัดหรือลดลง แล้วส่งเผยแพร่ตามห้องสมุดเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 14)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขอเพิ่มเติมอัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่ เป็น กรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ จำนวน 1,500 บาท/หลักสูตร
2. อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่ เป็น กรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ จำนวน 1,500 บาท/การประเมิน
3. "ยกเลิก" ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยเพิ่มเติม ประเด็นค่าตอบแทนผู้ทรงวุฒิภายนอกที่ครอบคลุมการประเมินทุกระดับ (หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลังปรับแก้ไข
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ให้ปรับแก้ไข ในใบสรุปเรื่องดังนี้
1.1 ข้อ ข.อัตราการเบิกจ่าย ให้ตัดคำว่า "เหมาจ่ายรายเดือน" ออก
1.2 ข้อ (2) จากเดิม "ให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้เหมาจ่าย" ให้แก้ไขเป็น"
ให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ตามที่จ่ายจริง"
2. ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
2.1 ข้อ 5 ย่อหน้าที่สอง "ให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป"
ให้แก้ไขเป็น "ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นกรณีไป"
2.2 ข้อ 6 (2) ข้อ (3.2) ให้แก้ไขเป็น ข้อ (2.2)
3. ข้อ 2.3 หากจะเพิ่มสิทธิ์ให้รองคณบดี ให้พิจารณาว่าจะเพิ่มสิทธิ์ให้หรือไม่ เทียบเคียงกับตำแหน่งใด และจะกำหนดอัตราการเบิกจ่ายไม่เกินเท่าไหร่ โดยจะต้องพิจารณาว่ามีความจำเป็นเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องติดต่อราชการนอกสถานที่ หรือติดต่อราชการนอกเวลา หรือไม่ โดยให้เทียบเคียงจากหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.4/ว121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. การขออนุมัติให้บุคคลมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ฯต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เช่น พนักงานขับรถยนต์ ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ
5.ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้กองคลังแนบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0406.4/ว121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รูปแบบและวิธีการออกเสียงประชามติ เพื่อแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขรูปแบบและวิธีการออกเสียงประชามติเพื่อแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนี้
1. ให้เปลี่ยนคำว่าประชามติ เป็นคำว่า "ออกเสียงแสดงความเห็น"
2. ให้เพิ่มผู้แทนบุคลกรในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เป็นคณะกรรมการ
3. ข้อ 2.2.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานออกเสียงประชามติประจำคณะ... ให้แก้ไขเป็น "มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็น ...."
4. ข้อ 2.2.1 องค์ประกอบคณะทำงาน ข้อ(2) รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก ...
ให้เพิ่ม "จำนวน 1 คน"
5. ข้อ 2.2.1 องค์ประกอบคณะทำงาน ข้อ(3) สภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ/สำนัก ให้แก้ไขเป็น กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ/สำนัก จำนวน 1 คน
6. ข้อ 2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน ข้อ (2) จากเดิม ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะ วิทยาลัย ... ให้แก้ไขเป็น "ช่วยเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะ วิทยาลัย ....."
7. องค์ประกอบข้อ ข้อ 2.2.2 ให้แก้ไขดังนี้
6.1 ข้อ(1) ให้แก้ไขเป็น "รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย"
6.2 ประธานสภาอาจารย์ เป็นรองประธานคณะทำงาน
6.3 ให้เพิ่มผู้แทนคณะ ๆ ละ 1 คน เป็นคณะทำงาน
8. ข้อ 2.4.2 วันออกเสียงล่วงหน้า ให้แก้ไขเวลา จากเดิม 08.30 - 16.30 น. เป็น 09.00 - 15.30 น. และเพิ่มสถานที่ "ณ กองการเจ้าหน้าที่"
9. ข้อ 2.3 การนับบัตรออกเสียงแสดงความเห็น ให้แยกนับเป็นรายคณะ/หน่วยงาน
10. บัตรออกเสียงประชามติ ให้แก้ไขเป็น "บัตรแสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนสถานภาพ ..."
11. เกณฑ์การนับคะแนน ให้ถือตามเสียงส่วนใหญ่ของผู้มาออกเสียงเป็นที่สุด
12. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศหลักเกณฑ์รูปแบบและวิธีการการออกเสียงแสดงความเห็น เพื่อแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป (หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาทบทวนปรับลดรายการครุภัณฑ์ ทั้ง 14 รายการ โดยให้พิจารณาจากความจำเป็น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 31)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งถอนเรื่อง เพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 สนับสนุนซื้อของที่ระลึกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะ/หน่วยงาน พิจารณาให้การสนับสนุน (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.12 โครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เสนอเรื่องวันที่ 29 มิถุนายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในประเด็นเรื่องสิทธิ์ของธนาคาร ในการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา เช่น ข้อมูลหนี้สิน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ธนาคารได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
2. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินฯ จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ในประเด็น
ของขอบเขตในการขออนุมัติเข้าถึงข้อมูล ว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่สามารถเข้าถึงและเปิดเผยได้ รวมถึงผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้สำนักบริหารทรัพย์สินฯ หารือกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ ในประเด็นข้อมูลหนี้สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล ว่าสามารถที่จะเข้าถึง หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่ และจะต้องผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยหรือไม่
4. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดทำ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.13 โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS (เสนอเรื่องวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งถอนเรื่อง เพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อดำเนินโครงการแล้ว คงเหลือรายได้นำส่งให้คณะสุทธิมากน้อยเท่าใด

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 ผลการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคน 2560 - 30 มิถุนายน 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบงานประชาสัมพันธ์พิจารณาจัดทำรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ว่าสามารถทำในรูปแบบใดได้บ้าง โดยอาจจะจัดทำเป็น Wall of frame ในเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.4 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.5 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 (เสนอเรื่องเมื่อ 29 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี