ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2561

เมื่อ 7 สิงหาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การบรรยายพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)


1.3 กิจกรรมวันไหว้ครู

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 1 รายชื่อ ลำดับที่ 15 เดิม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขเป็น (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อเสนอแนะ เดิม ให้กองคลังทำบัญชีเงินสำรอง ฉุกเฉินของแต่ละคณะ แก้ไขเป็น ทำระบบการบันทึกบัญชีเงินสำรองแยกเป็นรายคณะ
3. ระเบียบวาระที่ 4.2ข้อเสนอแนะ เดิม - ไม่มี - เพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ศึกษาตัวอย่างวารสารที่มีชื่อเสียงที่พิมพ์เฉพาะออนไลน์ และไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการตีพิมพ์ออนไลน์ ว่ามีรูปแบบและการบริหารจัดการอย่างไร ทั้งนี้ การตีพิมพ์วารสารออนไลน์อาจจะตีพิมพ์จำนวนที่จำกัดหรือลดลง แล้วส่งเผยแพร่ตามห้องสมุดเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
4. ระเบียบวาระที่ 4.2 มติที่ประชุม เดิม เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แก้ไขเป็น เห็นชอบและมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.ระเบียบวาระที่ 4.4 เดิม มติที่ประชุม ข้อ 3 และ ข้อ 4 แก้ไขเป็น ให้รวบมติที่ประชุมในข้อ3 และข้อ 4 เป็นข้อเดียวกัน
6. ระเบียบวาระที่ 4.8 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ...ข้อ 1 - ข้อ 3 เดิม (ร่าง) ประกาศระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก้ไขเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 (หน้า 4-5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองคลังพิจารณาจัดทำรูปแบบการรายงานทางบัญชี เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน รับรู้สถานการณ์ทางการเงินของคณะที่เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 โครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

3.3 โครงการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ UBU LMS

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพิ่มเติมรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแหล่งงบประมาณในใบสรุปเรื่อง
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาเพิ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ในกิจกรรมย่อยที่ 2-4 เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการอบบรม/พัฒนาอาจารย์ที่เข้าอบรม
3. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณที่ระบุไว้
ในส่วนหน้า (หน้า 4-10) ให้สอดคล้องกับกิจกรรมย่อยที่ระบุไว้
4. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรมย่อยและระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ (เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้)
5. ในกิจกรรมย่อยที่ 5 ควรให้คำจำกัดความของผู้บริหาร ว่าหมายถึงใครบ้าง
6. มอบคณะ/สำนัก/หน่วยงาน กำหนดพื้นที่ที่จะใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะได้ปรับปรุงจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เนต ให้ครอบคลุมกับการใช้งาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป (หน้า 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - สิงหาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้เสนอเรื่องให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปยังให้ฝ่ายเลขานุการฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อจักได้รวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป (หน้า 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 11)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรนำเสนอตารางเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย ต่อนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาเพื่อให้เห็นต้นทุนของหลักสูตร
2. ในประกาศฯ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้
2.1 ให้ปรับอำนาจที่อ้างในประกาศฯ จากเดิม 15(2) ให้เป็น 15(10)
2.2 ปรับรูปแบบการเขียนข้อ 6 และข้อ 7
2.3 ให้ตัดค่าตอบแทนในข้อต่อไปนี้
2.3.1 ข้อ 10
2.3.2 ข้อ 12
2.3.3 ข้อ 13
2.4 ข้อ 11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้คิดเป็นต่อเรื่อง และให้พิจารณาอัตราของระดับปริญญาโท ตามลักษณะแผนการเรียนแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอัตราระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2.5 ข้อ 14 และข้อ 15 ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดียวกัน และเหมาจ่ายต่อเรื่อง
โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนต่อเรื่องไม่เกิน ... บาท และจ่ายเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ อาจกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไว้ ไม่เกิน ... บาท
2.6 ให้ปรับแก้ไขประกาศแนบท้าย โดยให้เป็นฉบับเดียวกัน
2.7 ให้ปรับปรุงข้อความในประกาศฯ ข้อ 17 และ 18

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 14)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : -รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ ขอถอนเรื่องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : -รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ ขอถอนเรื่องเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.5 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้เชื่อมโยงและครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด ได้แก่ ระบบ UBU LMS, Active Learning การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เป็นต้น
2. กิจกรรมโครงการ ควรครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะในศตวรรษที่ 21

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้า 22)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 23)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สำหรับคณะที่เป็นส่วนงานภายใน (คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์) ไว้ที่ส่วนกลาง เป็นเงิน 7,703,600 บาท
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/สำนักที่เป็นส่วนราชการ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ไว้ที่ คณะ/สำนัก เป็นเงิน 12,245,400 บาท
3. กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/สำนัก ที่เป็นส่วนราชการ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ) ไว้ที่ส่วนกลาง เป็นเงิน 14,551,700 บาท และเมื่อคณะ/สำนัก ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงกว่าร้อยละ 80 แล้ว มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจะอนุมัติเงินประจำงวดในส่วนที่เหลือให้กับ คณะ/สำนัก ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ คณะ/สำนัก เสนอต่อไป (หน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 (ร่าง) เจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้
1.1 แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร เจ้าภาพหลักคือ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เจ้าภาพหลักคือ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เจ้าภาพหลักคือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
1.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เจ้าภาพหลักคือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
1.5 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เจ้าภาพหลักคือ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เจ้าภาพหลักคือ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
1.7 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เจ้าภาพหลักคือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
1.8 แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เจ้าภาพหลักคือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เจ้าภาพหลักคือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
2. คณะ/หน่วยงาน ที่สนใจจะจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผน ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มายังกองแผนงานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2561
2.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มายังกองแผนงานภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
2.3 แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มายังกองแผนงานภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
2.4 แผนบูรณาการต่างๆ (ตามประเด็นข้อที่ 1) ให้เจ้าภาพหลัก ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2561 และเจ้าภาพหลักจัดส่งมายังกองแผนงานภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 (หน้า 39-40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิถุนายน 2561 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 46)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่ยังไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กองแผนงาน ให้ดำเนินการจัดส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และมอบกองแผนงาน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองแผนงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยศึกษารูปแบบการรายงานของ มคอ.
หรือ ระบบ CHE QA Online
2. มอบคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
ให้เร่งรัดกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้ได้เป้าหมายแผนที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 61)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 67)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานเพิ่มเติมหมายเหตุข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่าอยู่ระหว่างการรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การจัดทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Master of Nursing, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย (เสนอเรื่องวันที่ 19 กรกฎาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มเติมใบสรุปเรื่องให้ครบถ้วน โดยมีข้อมูลรายละเอียดสาระสำคัญใน MOA
2. ให้ระบุค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าที่พัก เป็นต้น
3. รายละเอียดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก MOA นี้ ให้มหาวิทยาลัยคู่ลงนามเป็นผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 75)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.18 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาค 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.19 อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (เสนอเรื่องวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ ดังนี้
1.ใบบัญชีแนบท้าย ให้แก้ไขดังนี้
1.1 ข้อ (1.2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ให้แก้ไขเป็น "ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล"
1.2 ให้ตัด ข้อ (2.1) ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการ เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน้า 76)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.20 ขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 2 สิงหาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.21 ขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีการศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 2 สิงหาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.22 พิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 6 สิงหาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.23 แนวนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (เสนอเรื่องวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการและคณะทำงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (หน้า 78)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาส 3

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 การคืนห้องปฏฺบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.4 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.6 การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.7 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.8 รายงานการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.9 รายงานการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.10 รายงานผลการคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : กองบริการขอปรับแก้ไขวาระเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุดที่ ศธ 0529.4/2771 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ฝ่ายเลขาฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.11 รายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.12 รายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.13 การจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 5" เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา (เสนอเรื่องวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.14 รายงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และผลคะแนนการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : - นำไปประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง