ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 14 สิงหาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : -รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) และมอบคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงการนำร่องสู่ EdPEx 200 ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้
1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 คณะ ร่วมกับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 คณะ ร่วมกับกลุ่มสำนักทั้ง 4 สำนัก
1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดรับกับกลยุทธ์ที่ 1
2. มอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ จัดส่งเทปบันทึกการอบรม EdPEx ให้คณะ/สำนัก หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2561
3. มอบ สำนักงานประกันคุณภาพฯ จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรอบ 3 ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สำนัก หน่วยงานวิสาหกิจ และสถาบัน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ
2. (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
3. มอบคณะ สำนัก และหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะ สำนัก หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ กับ (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑
4. มอบกองแผนงาน และสำนักงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวม (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะ สำนัก หน่วยงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อจัดทำเป็น (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
5. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ และคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 ขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะศิลปศาสตร์ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาว่าเหตุใดหลักสูตรนี้จึงไม่เป็นที่น่าสนใจ และความคุ้มค่าคุ้มทุนของหลักสูตรว่าจะต้องมีจำนวนนักศึกษาเท่าใด และค่าใช้จ่ายของหลักสูตรจำนวนเท่าใด

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบและให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.6 ขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบและให้เสนอปิดหลักสูตร และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.7 (ร่าง) รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา 2560 (เอกสารนำเสนอวันประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก/หน่วยวิสาหกิจ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560
2. (ร่าง) แนวทางการการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 และระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.8 รายงานศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ และมอบกองแผนงานและคณะตรวจสอบและยืนยันข้อมูล และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาส 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 การคืนห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.4 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.6 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.7 รายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.8 รายงานการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.9 รายงานการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.10 รายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ให้คณะศึกษาประเด็นที่ทำให้ นศ.พ้นสภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.11 รายงานสถานภาพของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.12 การจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 5" เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.13 รายงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และผลคะแนนการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : นำไปแจ้งในการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.14 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายปและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหลักสูตรและคณะวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลหลักสูตรที่รับนักศึกษาเกินกว่าแผน
ว่าจำนวนอาจารย์และสื่อการสอนเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพกับจำนวนนักศึกษาหรือไม่
2. มอบกองบริการการศึกษารวบรวม และรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองบริการการศึกษารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการณ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการณ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง