ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14/2561

เมื่อ 4 กันยายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 - 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 4.14 หน้า 64 บรรทัดที่ 2
จากเดิม คณะบริหารศาสตร์ องค์ประกอบที่ 1 ปริญญาตรี = 8
ให้แก้ไขเป็น "ปริญญาตรี 7" "ปริญญาโท 1"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการตามที่เสนอและรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

3.2 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วาระพิเศษ และครั้งที่ 11/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่เสนอเรื่อง ให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้สูงหรือต่ำกว่าแผนผลิตบัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 3 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 12)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ปรับปรุงผลการดำเนินงานและผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลั่นกรอง และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำประเด็นหลักสูตรท่องเที่ยว เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และให้ถือมติสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด
3. (ร่าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปรับปรุงในส่วนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรท่องเที่ยวตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. (ร่าง) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอ และมอบคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับคณะและสถาบัน
2. ข้อสังเกตการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ระดับคณะและสถาบัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามแผนปรับปรุง และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ขอถอนเรื่องเนื่องจากมีการปรับงบประมาณที่การให้ทุนวิจัยจึงต้องปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.7 การจัดทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Marshall University School of Pharmacy สหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ School of Pharmacy, Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะเภสัชศาสตร์ และหรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประสาน School of Pharmacy, Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้
1. ให้ School of Pharmacy, Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี ส่งบุคลากรมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนกับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
2. ให้คณะทำงานด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งตัวแทนไปศึกษาดูงาน
ณ School of Pharmacy, Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานต่ออธิการบดีต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะที่เป็นลูกหนี้มหาวิทยาลัย ต้องบรรจุแผนการใช้หนี้ในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนที่เสนอสภามหาวิยาลัย
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักวิทยบริการ ให้พิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล
3. มอบคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาเรื่องงบประมาณให้เพียงพอ
กับการดำเนินงานของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.11 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน เสนอเรื่องวันที่ 31 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,441 คน เสนอเรื่องวันที่ 31 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน เสนอเรื่องวันที่ 31 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.14 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 50 คน เสนอเรื่องวันที่ 31 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 พิจารณาแผนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 3 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี (เสนอเรื่อง 4 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ดังนี้
1.1 ให้คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่คณะเฉพาะรายการ
ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2,927,600 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ้ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และปรับรายการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง (พนักงานสายวิชาการ) จำนวน 1,731,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากเดิม
ที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม ให้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ให้คณะเภสัชศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ดังนี้
1.2.1 รายการสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 10,589,900 บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (เงินรายได้คงเหลือสะสมที่คณะ)
1.2.2 รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3,158,200 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และจำนวน 632,400 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ ข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ขอให้แสดงงบผูกพันการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
1.2.3 ปรับรายการสมทบการบริการวิชาการจัดฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (ด้านมะเร็ง) จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากเดิมที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้คงเหลือสะสม ให้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
1.2.4 มอบคณะเภสัชศาสตร์ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแผนการดำเนินงานของโครงการสืบสานประเพณีสักการบูชาองค์พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จำนวน 226,300 บาท
(สองแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม
1.3 ให้คณะบริหารศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย เฉพาะรายการจัดหาครุภัณฑ์ ICT และซอฟแวร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 5,165,400 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารใบเสนอราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ มาที่
กองแผนงานด้วย)
2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ปรับแก้ไข และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
(วาระพิเศษ) ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป
3. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้มหาวิทยาลัย
4.มอบสำนักวิทยบริการ ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเน้นกิจกรรม/โครงการด้าน Digital Library

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรที่มีต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เสนอเรื่องวันที่ 4 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 สรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 ผลการประเมินตามแบบสำหรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.6 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)" (เสนอเรื่องวันที่ 24 สิงหาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.7 การรายงานผลการบันทึกข้อมูล มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เสนอเรื่องวันที่ 28 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอเรือ่งวันที่ 28 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.9 รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอเรื่องวันที่ 28 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.10 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2561 เสนอเรื่องวันที่ 3 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง