ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 15/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 11 กันยายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 -ไม่มี-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้สูงหรือต่ำกว่าแผนผลิตบัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความเเห็นจากผู้ออกแบบ
1.2 ให้ตัดรายการที่ 6,7,10,11 และ 12 โดยรายการครุภัณฑ์ ICT ลำดับที่ 11
และ 12 ที่ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้คณะดำเนินการตามขั้นตอน และหากยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ครุกภัณฑ์ดังกล่าว ให้ตั้งงบหลังไตรมาสที่ 1
2. คณะศิลปศาสตร์ ให้ตัดรายการที่ 8 และ 9

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดดังนี้
1.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 4,000,000 บาท
1.2 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,251,600 บาท
1.3 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 422,800 บาท
1.4 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 14,606,800 บาท และมอบคณะเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติมข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างและงบประมาณคงเหลือจากการก่อสร้างหอพระไภสัช
คุรุไวฑูรยประภาตถาคต และส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
1.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายการดังนี้
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จำนวน 275,200 บาท
2) รายการ ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 695,600 บาท
3) รายการ เงินสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,750,600 บาท
4) รายการ ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20,000 บาท
5) รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวม (EN6) จำนวน 250,000 บาท ทั้งนี้ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2561 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ดำเนินการร่วมกับคณะในการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมตึกอาคารเรียนรวม (En6) เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาต่อไป และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความเห็นจากผู้ออกแบบก่อสร้างตึก EN6 ในการทำ TOR การจ้างออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมได้ หลังจากดำเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
6) โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell)-EN5/EN6/EN7 จำนวน 100,000 บาท และโครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำ TOR ของงานออกแบบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวต่อไป
7) โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 150,000 บาท
และรายการ ค่าตอบแทน (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนเกินระยะเวลาตามหลักสูตร) จำนวน 80,000 บาท มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแหล่งงบประมาณ จากเดิมที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม ให้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
8) โครงการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ จำนวน 100,000 บาท มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการและระบุชื่อหลักสูตร และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวต่อไป
9) โครงการจัดทำห้องเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม จำนวน 710,200 บาท และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 86,000 บาท มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวต่อไป
1.6 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 10,465,400 บาท และมอบคณะนำส่งแบบรูปสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจากสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และ
ใบเสนอราคา ให้กองแผนงานภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
1.7 คณะศิลปศาสตร์ ทุกรายการ ยกเว้นรายการตามที่คณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1) รายการซ่อมหลังคาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 499,000 บาท มอบคณะศิลปศาสตร์เสนอแบบรูปสิ่งก่อสร้างก่อนขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม
และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวต่อไป
2) รายการเครื่องตรวจกระดาษ OMR มอบคณะศิลปศาสตร์จัดเตรียมรายละเอียดความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุนของการซื้อเครื่องตรวจกระดาษ OMR เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3) รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 16,000 บาท และรายการเครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 4,000 บาท มอบคณะศิลปะศาสตร์พิจารณาราคาที่เสนอ
ขออนุมัติ และความคงทนของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งยืนยันราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
4) รายการเครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เสนอว่าสามารถรองรับระบบโทรศัพท์แบบ IP หรือไม่ และยืนยันราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ ให้ปรับตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. เงินรายได้คงเหลือสะสม หากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนักที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม นำส่งเงินตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติมายังมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ UBUFMIS เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
4. มอบสำนักวิทยบริการ ปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยบรรจุรายการครุภัณฑ์ กล้องบันทึกเทปวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มอบคณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายด้านการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษา เทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,441 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 พิจารณาแผนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1.1 ควบรวมภาควิชาของสาขาประมงกับสาขาเกษตรศาสตร์
1.2 ควบรวมภาควิชาพืชไร่กับภาควิชาพืชสวน
2. คณะรัฐศาสตร์ แจ้งขอปรับแก้ไขจากแผนการรับลดลง จำนวน 60 คน เป็น "แผนรับคงเดิม"
3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมรวมรายชื่อหลักสูตรที่มีจำนวนการรับนักศึกษาน้อย และไม่มีการควบรวมหลักสูตร เพื่อเสนอปิดหลักสูตร
4. มอบคณะศิลปศาสตร์ทำเรื่องขอปิดหลักสูตรที่มีการชะลอการรับ ทั้ง 3 หลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2561
2. มอบกองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2561
3. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรในภาพรวม และ ระดับสถาบันในรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ระดับสำนัก และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งถอนเรื่องเพื่อจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รายงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
3. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อประกอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนงบเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 50 คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง