ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16/2561

เมื่อ 2 ตุลาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 15 มติที่ประชุม
จากเดิม มอบคณะศิลปศาสตร์ Re profile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการ บูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561
แก้ไขเป็น ไม่เห็นชอบและให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตร
ที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561

2.ระเบียบวาระที่ 4.6 หน้าที่ 15 มติที่ประชุม
จากเดิม มอบคณะศิลปศาสตร์ Re profile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการ บูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561
แก้ไขเป็น ไม่เห็นชอบและให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตร
ที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะมอบกองคลัง ทำหนังสือติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานส่งรายงานงบการเงิน ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหน่วยงานที่ยังไม่เสนอเรื่อง นำเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อจักได้รวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้แก้ไขจาก "เปอร์เซนต์ " เป็น "ร้อยละ"
2. มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบอำนาจในการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยหรือเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College Pharmacy, Long Island University สหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ แปลข้อความ ในข้อ 2) (3) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม MOA โดยให้หารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นของการชดใช้ค่าเสียหาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพิ่มเติมข้อมูลเหตุผลความขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะทางการเงินของนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.7 รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การดำเนินการแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ มอบกองคลังปรับรูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้
1. ปัญหาอุปสรรคเรื่องแบบรูปรายการ ให้แยกเป็นโครงการให้ชัดเจนว่ามีกี่โครงการและ
มีโครงการใดบ้าง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป เป็นเหตุทำให้การก่อสร้างล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินและส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากปัจจัยอะไรและมีโครงการใดบ้าง
3. ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ให้ปรับแก้โดยระบุเหตุผล เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ระบบในการจัดซื้อจัดจ้างต้องปรับเปลี่ยน ดังนั้นบุคลากรต้องปรับตัวและเรียนรู้วิธีการใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประเด็นที่สอง "เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารด้านการพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 496 (อัตราว่าง) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และทันเวลา" ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 โดยให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 แทน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองคลัง และสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และจัดทำ (ร่าง) ประกาศ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ภายใต้ข้อ 15 (11) ของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้ระเบียบฯฉบับใหม่
2. มอบกองคลังและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยให้เชื่อมโยง สอดคล้อง และครอบคลุม กับระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.9 แนวทางการยื่นขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualification Register (TQR) ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน โดยพิจารณาถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมมหาวิทยาลัย จึงได้เสนอให้ทุกหลักสูตรเข้าร่วมการเสนอขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ในปีการศึกษา 2561 และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่หลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ 3.25
ขึ้นไป ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปีการศึกษา 2561
2. แนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
เสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ และ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ระดับสำนักและหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนา/ปรับปรุง (Improvement Plan) ระดับสำนัก/หน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้
1.1 ข้อ 1 ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ข้อ 1.2 (2) กำหนดเป็น (2) ด้านเกษตรครบวงจร
1.2 ข้อ 6 เงื่อนไขการรับทุนวิจัย ข้อ 6.1 กำหนดให้ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานส่งใช้ใบสำคัญ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน และให้ระบุ หากไม่ส่งรายงานตามเวลาผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.3 ตัดข้อ 6.2 และ 6.4 ออก
1.4 เพิ่มหัวข้อ หากพบการทุจริตหรือการใช้เงินโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ผู้รับทุนจะถูกตรวจสอบ และหากมีความผิดจะต้องคืนเงินทุนทั้งหมด รวมทั้งถูกลงโทษวินัย และหรือลงโทษ
ตามกฎหมาย
1.5 แก้ไขเอกสารแนบหมายเลข 1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ดังนี้
1) ไม่ให้เสนอขอค่าตอบแทนวิทยากร
2) เสนอขอตั้งค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญได้ตามเกณฑ์ แต่ไม่ให้เสนอขอค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าตอบแทนนักวิจัย
3) ไม่ให้เสนอขอค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย
4) ไม่ให้เสนอขอค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
5) ให้เสนอขอค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุสำนักงาน รวมไม่เกิน 10,000 บาท
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นขอให้ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มขึ้น จากเดิม 300,000 บาท เนื่องจากมีเงินเหลือจากการจัดสรร ที่ประชุม
จึงมอบกองแผนงาน จัดทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นว่าควรจัดสรรเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับหน่วยงานใด และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับปรุงประกาศแล้วเสนอ
ต่อที่ประชุมอีกครั้ง โดยกำหนดหัวข้อวิจัยให้ชัดเจน และให้สอบถามประเด็นปัญหาหรือความต้องการ
ในการพัฒนางาน จากกองบริการการศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ งานบัณฑิตศึกษา โดยให้กำหนดวงเงินไม่เกินโครงการละ 40,000 บาท และให้ตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของบประมาณโครงการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.13 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2562 และให้คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อระเบียบวาระที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2562 มายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อจักได้รวบรวมและจัดทําเป็น (ร่าง) ระเบียบวาระของแต่ละเดือน ในปี พ.ศ. 2562 และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (เสนอเรื่องวันที่ 21 กันยายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่อย่างไร และพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในลำดับถัดไป

มติที่ประชุม : ให้ชะลอการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.15 แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เสนอเรื่องวันที่ 27 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้บรรจุเรื่องยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาบังคับ
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
3. มอบคณะ/หลักสูตร สอดแทรกในรายวิชาของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
4. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานของคณะและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.16 พิจารณาการเข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายและคณบดี/ผู้แทนคณบดี จากทุกคณะ ได้ให้ความเห็นว่าไม่เข้าร่วมการรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 สรุปผลการระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation) (เสนอเรื่องวันที่ 28 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบคณะทำงานจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และแนวทางดำเนินการ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.18 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ภายใต้ ASIA-International Biomedical Science Consortium (เสนอเรื่องวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.19 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์แรกเข้าศึกษา จำนวน 4 ราย (เสนอเรื่องวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วพบว่าเป็นข้อบกพร่องร่วมกันทั้งนักศึกษา คณะ และสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงพิจารณาโดยยึดแนวทางของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตซศึกษา โดยอนุโลม ดังนี้
1.1 ในกรณีที่นักศึกษาเข้าศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (ในภาคเรียนที่ 1/2561) ให้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.1 เกณฑ์แรกเข้าศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ลงทะเบียนเรียน ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแรก (นับ 2 ภาคการศึกษา)
1.2 ในกรณีที่นักศึกษาศึกษาเกิน 1 ปีการศึกษา นับจากภาคเรียนที่เข้าศึกษา
ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก
3. มอบผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี) ดำเนินการตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร
4. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปรับแก้ไขสาระสำคัญในใบสรุปเรื่อง ให้สอดคล้องกับการนำเสนอในที่ประชุม และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ในกรณีที่นักศึกษาเข้าศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา(ในภาคเรียนที่ 1/2561)
ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.1 เกณฑ์แรกเข้าศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียน ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแรก (นับ 2 ภาคการศึกษา)
2. ในกรณีที่นักศึกษา ศึกษาเกิน 1 ปีการศึกษา นับจากภาคเรียนที่เข้าศึกษา ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.20 มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง " มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และกระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ในสอดคล้องกับแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและบริบท
ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.21 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การดำเนินงานในปี 2562 ให้คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.22 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม รายงานผลการดำเนินงานมายังงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อจักได้รวบรวมผลการดำเนินงานฯต่อจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 รายงานการใช้งานครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.5 สถิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 27 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 28 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.7 รายงานผลการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เสนอเรื่องวันที่ 28 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.8 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.50 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง