ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 17/2561

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 พิจารณาทบทวนการไม่เข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : ยืนยันไม่เข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : ถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน และจะนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.4 รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การดำเนินการแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังสรุปประเด็นที่นำเสนอให้ชัดเจนและให้เป็นการนำเสนอรายงานในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ โดยเสนอวิธีการแก้ไขในแต่ละประเด็น
2. ไม่ต้องระบุชื่อบุคคลในรายงาน

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.5 ขออนุมัติจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้
1. ข้อ 6 ให้ตัด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ... ให้ตัดข้อความ "และเป็นผู้ที่สามารถทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ ไว้กับกระทรวงสาธารณสุขและมีสัญญาค้ำประกันโดยบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด" ออก
2. ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียน การกำหนดนิยามควรให้สอดคล้องกับข้อบังคับและโครงสร้างหลักสูตร เช่น ชั้นเตรียมแพทย์ ชั้นปรีคลีนิก และชั้นคลินิก
3. ข้อ 9 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้แก้ไขดังนี้
3.1 ให้ปรับรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกับ ข้อ 8
การลงทะเบียนเรียน
3.2 ข้อ 9 (2) วรรคสอง "ระยะเวลาในการถอนรายวิชา การได้สัญลักษณ์
ในใบรายงานผลการเรียน ..." ให้แก้ไขเป็น "ระยะเวลาในการถอนรายวิชา การได้อักษรลำดับขั้นและสัญลักษณ์ในใบรายงานผลการเรียน ..."
3.3 ข้อ 9 (2) วรรคสอง (บรรทัดสุดท้าย) "หลักเกรฑ์" ให้แก้ไขเป็น "หลักเกณฑ์"
4. ข้อ 10(3.2) บรรทัดที่ 2 จากเดิม "หลังจากนักศึกษาทุกกลุ่ม (Block rotation)"
ให้แก้ไขเป็น " หลังจากนักศึกษาที่ศึกษา Block rotation ทุกกลุ่ม "
5.ข้อ 11 (2)ให้ปรับรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
6. ให้พิจารณาคำหรือเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เช่น รายวิชา (Course) ชุดวิชา (Module) และ Block rotation

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2561 วาระพิเศษ และครั้งที่ 14/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.7 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่เสนอเรื่อง ให้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจักได้รวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.8 (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายเดือน รอบปี พ.ศ. 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.9 (ร่าง) แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - ปีงบประมาณ 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 - ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้ง 2)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ส่งรายงานให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. มอบหน่วยงานที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน ส่งรายงานให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2. มอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงานปรับแก้ไข ดังนี้
1. มอบกองแผนงานปรับข้อความ "เพื่อหารายได้" เป็น "การสร้างรายได้จากพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง"
2. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลให้เป็นไปตามปฎิทินที่กองแผนงานกำหนด
3. มอบกองแผนงาน จัดทำประกาศแนวปฏิบัติของการบริหารงบประมาณ และแจ้งเวียนหน่วยงานถือปฏิบัติ
4. ให้ระบุหมายเหตุ ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงไม่มีข้อมูลของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
3. มอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่มีเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561) และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 การออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ข้อ 4(5) จากเดิม "เรื่องที่ผู้มีอำนาจเห็นว่า.." ให้แก้ไขเป็น "เรื่องที่อธิการบดีเห็นว่า ..."
2. มอบสำนักงานกฎหมายฯ จัดทำแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องใน ข้อ 13 การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มอบอำนาจ เช่น ด้านการเงิน, การจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานโครงการต่าง ๆ เป็นต้น
3. มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนให้ชัดเจน โดยแยกประเด็นการมอบอำนาจบริหาร และการมอบอำนาจให้บุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการหลักการและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.11 หลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รายชื่อหลักสูตรที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร
2. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานการยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวาจา)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
2. (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักและหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก และ หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนักและหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.14 (ร่าง) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561- 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะมอบสำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ จัดทำ(ร่าง)คู่มือการประกันคุณภาพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับคณะ/สำนัก/มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. (ร่าง) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561- 2563
2. (ร่าง) แนวทางการดำเนินการการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561- 2563
3. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.15 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย (เสนอเรื่องวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.16 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (เสนอเรื่องวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภาเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.17 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ The Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (เสนอเรื่องวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.18 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฎาณเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.จำนวนทุน และระดับวุฒิ ให้แก้ไขดังนี้
1.1 คณะบริหารศาสตร์
- ระดับวุฒิ จากเดิม "ปริญญาตรี 1 ทุน และปริญญาโท 1 ทุน" ให้แก้ไขเป็น "ปริญญาตรี 2 ทุน"
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- จำนวนทุน จากเดิม "3 ทุน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา 1 ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 ทุน" แก้ไขเป็น " 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา 1 ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ทุน

2. เงื่อนไขการให้ทุนและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับอย่างละ 1 เที่ยว
2) ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท
2.2 คณะบริหารศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท
2) ค่าหนังสือปีละ 8,000 บาทต่อคน
3. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประสานสำนักงานพัฒนานักศึกษา ในประเด็นประกันสุขภาพ ว่ารวมในรายการ ที่มหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาในภาพรวมแล้วหรือไม่
4. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ตลอดหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และคณะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.19 การขอใช้พื้นที่และดูแลรับผิดชอบอาคารเรียนรวม 1 (CLB 1) (เสนอเรื่องวันที่ 26 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.20 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน (เสนอเรื่องวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะมอบกองบริการการศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดวันที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่องหมายเหตุ ในตารางรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.21 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน (เสนอเรื่องวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะมอบกองบริการการศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดวันที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่องหมายเหตุ ในตารางรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.22 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 300 คน (เสนอเรื่องวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.23 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน (เสนอเรื่องวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.24 การเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561" โดยมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณดังกล่าว
2. ให้ทุกคณะ สำนัก และมหาวิทยาลัยสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
โดยให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้รวบรวมและจัดส่งในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.25 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไข เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ข้อ 3 ควรเพิ่มนิยามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คำว่า รายวิชา (Course), ชุดวิชา (Module) และการเรียนการสอนที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน (Block rotation)
2. แก้ไขข้อความข้อ 6 และข้อ 16 (1) จากคำว่า ?นักศึกษาเต็มเวลา? เป็น ?นักศึกษาปกติ?
3. ข้อ 6(2) ให้ปรับปรุงความหมายคำว่า ?นักศึกษาสมทบ? ให้มีความชัดเจนขึ้น
4. แก้ไขข้อความ ข้อ 7 (2) จากคำว่า ?สถานภาพ? เป็น ?สภาพ?
5. แก้ไขข้อความ ข้อ 8 (2) จากคำว่า ?พ้นสภาพนักศึกษา? เป็น ?พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา?
6. แก้ไขข้อความ ข้อ 10 (1) จากคำว่า ?ระบบที่แบ่งการศึกษาใน 1 ปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ? เป็น ?ระบบที่แบ่งการศึกษาใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ?
7. แก้ไขข้อความ ข้อ 12 จากคำว่า ?ภาคงานสอบ? เป็น ?ภาคงานสอน?
8. ข้อ 13 ควรแยกการเขียนระหว่างการจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา กับ หลักสูตรควบวิชาเอก ให้มีความต่างและชัดเจนขึ้น
9. ตัดข้อ (3.3) นักศึกษาอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ทางวิชาการ ของข้อ 28 ออก
10. ตัดข้อ (1) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 ของข้อ 40 ออก
11. แก้ไขข้อความ ข้อ 40 (2) จาก "นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงสิ้นภาคการศึกษานั้นต่ำกว่า1.75 ติดต่อกันสองภาคการศึกษาปกติ" เป็น "นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึง
สิ้นภาคการศึกษานั้นต่ำกว่า1.50 ติดต่อกันสองภาคการศึกษาปกติ"
12. ข้อ 54 ย้ายไปอยู่หมวดที่ 1
13. ข้อ 55 ตัดคำว่า "เอื้อ" ออก
14. ปรับปรุงการเขียนข้อบังคับให้เป็นไปตามรูปแบบ โดยจัดเรียงลำดับให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.26 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนรายวิชาล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.27 ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําอาคารเรียนรวม (เสนอเรื่องวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาส 4

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 สรุปคำของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 สรุปโครงการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.6 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระจำนวน 18 คน (เสนอเรื่องวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.7 ผลการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) (เสนอเรื่องวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.8 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนกรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกให้ชดใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วาระลับ) (เสนอเรื่องวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" (เสนอเรื่องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.10 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) (เสนอเรื่องวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.11 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 จังหวัดอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : นำไปประชุมวาระพิเศษ ในอังคารวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง