ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 18/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ข้อ 1.1 (1) ให้แก้ไขเป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. ข้อ 9 ?กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้...? ให้แก้ไขเป็น ?กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ...?

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิจัยฯปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนรายวิชาล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. เปลี่ยนชื่อข้อบังคับให้ครอบคลุม
2. แก้ไขคำนิยาม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จากเดิม ?คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ? แก้ไขเป็น ?คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี?
3. ให้ปรับแก้ไขเนื้อหาคำนิยาม " นักศึกษาตามอัธยาศัย" ให้ชัดเจนขึ้น
4. ข้อ 5 (3) "ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 8" ให้แก้ไขเป็น "ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 9"
5. ให้ยกเลิกประกาศเดิมและให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้แก้ไขผลการดำเนินงาน จากเดิม "ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย" เป็น "ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย"
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและเสนอแนวทางการดำเนินงานสำหรับตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะติดตามโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกองแผนงานจักได้รวบรวมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําอาคารเรียนรวม

มติที่ประชุม : เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้กองบริการการศึกษาดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําอาคารเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,507,512 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ทบทวนค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และแผนในการจัดหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนักจัดทำแผนการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นรายไตรมาส และแสดงยอดเงินคงเหลือจากการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อที่กองแผนงานจะได้รวบรวม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยทุก 2 เดือน
2. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาส 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : นำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 สรุปคำของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : นำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 สรุปโครงการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : นำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.6 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระจำนวน 18 คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.7 ผลการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.8 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนกรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกให้ชดใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วาระลับ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.10 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

มติที่ประชุม : รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.11 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.12 รายงานการชี้แจงเหตุผลการจัดกิจกรรมและขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายสำหรับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.13 การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง