ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 19/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 - ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 - ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 - ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานแสดงฐานะการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะบริหารศาสตร์เพิ่มเติมคำอธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายได้รับจัดสรร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต (กองคลัง) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะบริหารศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การปรับปรุงบัญชีให้ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
2. ให้เพิ่มเติมคำอธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงิน ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ลดลง เพื่อประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. ให้กองคลังทำหนังสือติดตามทวงถามให้คณะนิติศาสตร์เร่งดำเนินการนำส่งเงินสะสม
ที่อยู่คณะ ในส่วนที่ขอตั้งแผนงบประมาณกลางปี ของปีงบประมาณ 2557
4.ให้ตรวจสอบยอดเงินรับฝากของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 ขออนุมัติยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้จัดทำประกาศยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
2. ให้จัดทำแผนการบริหารงาน
3. การจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานหลักสูตร ให้เพิ่มเติมข้อความ "ทั้งนี้ ต้องไม่เกินรายรับของหลักสูตร"

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 สรุปคำของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 สรุปโครงการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง