ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 20/2561

เมื่อ 4 ธันวาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองคลังนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2561 วาระพิเศษ และครั้งที่ 16/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายเดือน รอบปี พ.ศ. 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเสนอวาระให้เป็นไปตามแผน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

3.7 พิจารณาทบทวนการเข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 - รอบที่ 5 และการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เสนอเรื่องวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ประเด็นสอบถามความเห็นของคณะต่อการเข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ? รอบที่ ๕
1) คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่กระทบ
2) คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม
3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วม
4) คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม
5) คณะเกษตรศาสตร์ ไม่กระทบ
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กระทบ
7) คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
8) คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วม
9) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม
10) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
11) คณะบริหารศาสตร์ ไม่กระทบ

2. สอบถามความคิดเห็นของคณะต่อการเข้าร่วม TCAS หาก ทปอ. มีเงื่อนไขในกรณีให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีเงื่อนไขที่เป็นผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย
1) คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วม
2) คณะเภสัชศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
3) วิทยาลัยแพทย์ฯ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
4) คณะนิติศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
5) คณะเกษตรศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
7) คณะวิทยาศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วม
8) คณะรัฐศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
9) คณะศิลปศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม
10)คณะศิลปประยุกต์ฯ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วม
11) คณะบริหารศาสตร์ มีความเห็นหากให้คืนเงินยืนยันสิทธิ์หรือมีผลกระทบทางลบต่อคณะ/มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วม

3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เข้าร่วมการรับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2- รอบ 5 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประสานมา และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. หากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ที่อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดภาระเกินสมควร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานไม่เข้าร่วม TCAS

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.8 รายงานผลการประชุม เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) (เสนอเรื่องวันที่ 3 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

3.9 การใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน) (เสนอเรื่องวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แก่ หน่วยงาน
2. (ร่าง) แผนการดำเนินงานจัดอบรมและซักซ้อมการใช้งาน
3. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ์ของอาคารโครงการ Co-working space

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไขร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ของอาคารโครงการ Co-working space
1. ปรับโครงสร้างของประกาศโดยให้มีการระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียม ตามวัตถุประสงค์ของประกาศให้ชัดเจน (ลดการใช้ดุลยพินิจ)
2. ให้พิจารณาปรับชื่อประกาศจาก co-working space เป็น joint space
3. พิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ การปริ้นสี การปริ้น (ขาวดำ)
การถ่ายเอกสารสี การถ่ายเอกสารขาวดำ ให้เหมาะสม

มติที่ประชุม : มอบโครงการอุทธยานวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเนื่องจาก MOU ฉบับเดิมหมดอายุใน พ.ศ. 2559 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้เครื่องมือวัดความสุข (happinometer) มาต่อเนื่อง จึงเสนอทำ MOU ให้ครอบคลุมการใช้งานจริง

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. ปรับชื่อประกาศ
(1) ตัดบุคลากรออก
(2) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
2. ให้ตัดข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ออก
3. ข้อ 3.6 ให้แก้ไขเป็น การเดินทางเพื่อไปแสดงวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน
4. ข้อ 5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้แก้ไขเป็น อัตราวันละไม่เกิน 1,200 บาท และการกำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงโดยกำหนดตามอัตราค่าครองชีพของแต่ละโซนประเทศ(ตามภูมิภาค)
6. ปรับแก้ใบสรุปเรื่อง ในประเด็นแหล่งที่มาของงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับการจัดสรร

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 โครงร่างองค์การ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับโครงร่างองค์กรในส่วนของความซ้ำซ้อนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พิจารณาปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รับทราบ (ร่าง) โครงร่างองค์การมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 6
2. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปรับ (ร่าง) โครงร่างองค์การมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
3. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรระดับภาควิชาและสาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอแนวทางให้คณะนำไปพิจารณา ดังนี้
1. แนวทางที่ 1 ปรับโครงสร้างการบริหารภายในคณะฯ โดยให้ประกอบด้วย(1) สำนักงานเลขานุการ (2) สำนักงานไร่ทดลอง และ(3) ปรับโครงสร้างภาควิชาเดิมเป็นกลุ่มวิชาหรือควบรวมภาควิชาเป็นกลุ่มวิชาตามตารางที่ 2 หรือตารางที่ 3 ตามที่คณะเห็นสมควร
2. แนวทางที่ 2 ปรับโครงสร้างการบริหารภายในคณะ โดยให้ประกอบด้วย (1) สำนักงานเลขานุการ (2) สำนักงานไร่ฝึดทดลอง และ (3) ควบรวมภาควิชาเดิมเป็นสำนักงานวิชาการ หรือกำหนดใช้ชื่ออื่นที่หมายถึงหน่วยงานภายในคณะที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรสายวิชาการ
3. หลังจากที่คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบในแนวทางใดแล้ว ให้นำหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง
4. ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการ

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ด้านการผลิตบัณฑิต ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564 (เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แก้ไขใบสรุปเรื่อง บรรทัดที่ 3 จากคณะกรรมการบริหารวิชาการ เป็น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
2. พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมาตรการและกิจกรรม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง
3. พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการ กิจกรรมโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การศึกษา พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ.2561 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
2. เพิ่มเติมคำนิยาม "อาจารย์ประจำหลักสูตร" "อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร" ให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องและครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
3. ข้อ 8 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ควรกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ข้อ 8 (2.3) "โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย" ให้แก้ไขเป็น "โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย"
5. พิจารณาปรับคำอธิบายภาษาไทย สำหรับ Outcome base education ให้ตรงกัน
ทั้งประกาศ
6. ข้อ 10 (4) ให้ระบุความคุ้มค่า หรือจุดคุ้มทุน
7. ข้อ 10 (5) ให้เพิ่ม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8. หมวดที่ 5 ให้แก้ไขเป็น การปิดหลักสูตรและสาขาวิชา
9. หมวด 6 ข้อ 19(1) ให้เพิ่มเติมนิยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างและวิธีการเขียนให้เป็นในทางเดียวกันกับประกาศ ฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ ฯ ระดับปริญญาตรีฉบับล่าสุด
2. ให้ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.11 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.อนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 23,456 บาท และปี
พ.ศ. 2562 ประมาณการเงินสมทบ จำนวน 468,134 บาท โดยสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งใบประเมินเงินสมทบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอีกครั้ง
2.อนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 23,456 บาท โดยใช้
เงินรายได้มหาวิทยาลัยจากโครงการเงินสำรองจ่ายทั่วไป
3.ปี พ.ศ. 2562 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินให้จ่ายด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ให้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานและตรวจสอบข้อมูลบุคลากรจำแนกตามต้นสังกัด
4.มอบกองคลังไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (เสนอเรื่องวันที่ 3 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.2 โครงการบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 3 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (เสนอเรื่องวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.5 คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติส่งมอบอาคารเรียนรวม 3 คืนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริหารจัดการพื้นที่

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ย้ายไปวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง