ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 21/2561 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 ธันวาคม 2561

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม ดังนี้
1. โครงร่างองค์กรให้ปรับเปลี่ยนคำว่า ลูกค้า เป็นคำว่า ผู้รับบริการ และเปลี่ยนคำว่า สินทรัพย์ เป็นคำว่า "ทรัพย์สิน"
2. ภาพคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้ใช้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ
3. กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ ให้นำเสนอกิจกรรมเด่นในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
4. การนำเสนอข้อมูลควรสรุปและเกริ่นนำเนื้อหาเพื่อความกระชับของข้อมูล
5. การนำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีขนาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
6. ตั้งชื่อตาราง ชื่อแผนภูมิ ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจัดทำสารบัญตาราง และสารบัญแผนภูมิ
7. จัดทำรูปแบบการนำเสนอและหน้าปกให้สวยงาม

มติที่ประชุม : มอบคณะ สำนัก ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง