ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2562

เมื่อ 15 มกราคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 งานเกษตรอีสานใต้

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การลงนามความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในโครงการ UBU Smart University

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.7 มติที่ประชุม ข้อ 2 หน้า 28
เดิม 2. หากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดภาระเกินสมควร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารืออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการ
แก้ไขเป็น 2. หากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ที่อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดภาระเกินสมควร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานไม่เข้าร่วม TCAS

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 11 มกราคม 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังยืมเงินจากเงินสำรองจ่าย เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2562 ให้เสร็จแล้วภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 และเรียกเก็บเงินจากคณะ/หน่วยงาน ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อส่งคืนเงินยืมเงินสำรองจ่าย
2. ให้คณะ/หน่วยงานเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2562 จากงบประมาณจากหมวดเงินบริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อส่งคืนกองคลัง
3. มอบกองคลัง รายงานผลการดำเนินงานให้อธิการบดีทราบหลักจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการการดำเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่าย รอบ 2 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานการหารายได้ และลดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 2 เดือน (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562
2. หากคณะ/หน่วยงาน ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูล ให้จัดส่งให้กองแผนงานภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสอแนะเพิ่มเติมมอบคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณานำเสนอรายละเอียดดังนี้
1. ให้แจกแจงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อปี เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (ทั้งในส่วนของคณะ และ มหาวิทยาลัย)
2. ให้นำเสนอรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
2.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.2 รายวิชาเฉพาะ ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 การจัดกลุ่มเรียน อาจพิจารณาเป็น
2.3.1 เรียนเป็นหลักสูตร ภาษาไทย หรือ หากสอนภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาว่าจะจัดแยกกลุ่มเรียนหรือเรียนบางรายวิชากับนักศึกษาไทย
2.3.2 จัดเป็นหลักสูตรร่วม (Sandwich program)
3. ระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ
4. ให้เสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุม : มอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.3 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านยางธรรมชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด การยางแห่งประเทศไทย สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพหลัก) ในการจัดทำ MOU ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
2. พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาปรับ (ร่าง) MOU ให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินงาน

มติที่ประชุม : มอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 รายงานการวิเคราะห์งบการเงินโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์งบการเงินโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ (เสนอเรื่องวันที่ 21 ธันวาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 4 เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ ให้แก้ไขเป็น "เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์อื่น" โดยมีหลักการให้รวมบัญชีของกองทุนต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นกองทุนเดียว และให้จัดทำรายละเอียดผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาค
2. ข้อ 7(3) หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขเป็น "ผู้แทนตามกลุ่มวิชา"
3. ข้อ 7(5) ให้พิจารณาทบทวนผู้สมควรเป็นกรรมการและเลขานุการ จากเดิม "นักวิชาการเงินและบัญชีที่ได้รับมอบหมาย"
4. ข้อ 8(2.1) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา...ให้แก้ไขเป็น "เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา ..."
5. ข้อ 8(2.3) เพื่อเป็นสวัสดิการหรือทุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ให้ตัดออก เนื่องจากอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์
6. ให้ตัดข้อ 10 ออก
7. ข้อ 11 ให้ปรับแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องระบุว่าให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย แต่ให้ระบุว่าให้เป็นไปตามระเบียบฯ
8. ข้อ 12 ให้ตัดออก เนื่องจากมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาการให้ทุนแล้ว
9. ให้ทบทวนการพิจารณาให้ทุน ควรเป็นการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น การใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นต้น
10. ประกาศ ณ วันที่ ... พ.ศ. 2561 ให้แก้ไขเป็น "พ.ศ. 2562"

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3 คำนิยาม "อาจารย์ประจำ" บรรทัดที่สอง "ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น" ให้แก้ไขเป็น "ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
2. ข้อ 3 คำนิยาม "ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก" หมายถึง บุคคลภายนอกที่มิใช่อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย ให้ตัดคำว่า "มหาวิทยาลัย" ออก
3. หมวดที่ 2 ข้อ 6 ย่อหน้าสุดท้าย ให้คงข้อความ "และต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา" ไว้
4. หมวดที่ 2 ข้อ 7 ให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทดลองเรียนให้ชัดเจน
5. หมวดที่ 2 ข้อ 7 บรรทัดสุดท้าย "ผู้ทดลองเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อ 44 เมื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแรกเข้า" ให้แก้ไขเป็น "ผู้ทดลองเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อ 44 เมื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 6"
6. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษาให้ครอบคลุมระดับบัณฑิตศึกษา
7. หมวดที่ 13 ข้อ 48(2) ให้เขียนแยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษาและระดับดุษฏีบัณฑิตให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และหารือนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.10 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทบทวบการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นดังนี้
1. พิจารณาจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาหรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรหรือไม่
2. พิจารณาความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรในระยะยาว เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
3. พิจารณาทบทวน กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งควรจำกัดกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ทำงาน

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาทบทวนการขอบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดตั้งและดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.4 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.5 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง