ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2562

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แถลงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2561 วาระพิเศษ ครั้งที่ 19/2561 วาระพิเศษ และครั้งที่ 20/2561

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กองแผนงานประสานกองคลัง ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะหมวดค่าวัสดุ
ทางการศึกษา
4. ให้กองแผนงานทำบันทึกแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทราบและดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ณ 31 ธันวาคม 2561) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้ง 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ทำตารางเปรียบเทียบ ระเบียบฯ ฉบับ ปี พ.ศ. 2559 กับ ฉบับ ปี พ.ศ. 2562 พร้อมให้เหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไข
2. ให้เสนออัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกำหนด ค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุคคลภายนอก ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ใช้ชัดเจน
3. ข้อ 5 (3) ให้ตัด (ข) ออก และแก้ไข (ก) จัดสรรให้มหาวิทยาลัยเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคอัตราร้อยละสิบ และ (ค) จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัดในอัตราร้อยละเก้าสิบ
4. ให้แยกอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีบุคคลภายนอก และ บัณฑิตศึกษา ให้ชัดเจน
5. ข้อ 6 ให้ตัด ?ยกเว้น? ออกจากประโยค ?ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก และค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกำหนด?
6. ให้ปรับรูปแบบ ข้อ 6 ให้เป็นไปตามกำหนดการศึกษาของระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน และศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตร)
7. ให้จัดทำข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาในแต่ปีงบประมาณ โดยละเอียด
8. ให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ทบทวนและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ทบทวนคำนิยาม ให้สอดคล้องกับนัยระเบียบนี้
2. จัดทำรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
3. หารือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา พ.ศ. ... และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 มาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ด้วยระบบ UBU LMS

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในหลักสูตรที่มีความพร้อมก่อน
2. ควรประชุมร่วมกับหลักสูตรเพื่อกำหนดเป้าหมายและกำหนดรายวิชาที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS ให้ชัดเจน
3. ควรหารือร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ในการนำการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS มากำหนดให้อยู่ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และระบบ DMS
4. ควรให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ด้วยระบบ UBU LMS ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
5. ควรกำหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ด้วยระบบ UBU LMSรูปแบบ(plat form) และกำหนดระบบการบริหารจัดการ การควบคุม ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ด้วยระบบ UBU LMS และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ...
1. คำนิยาม ?ปริญญา? ควรตัด รางวัลรัตโนบล และรางวัลเกียรติคุณ ออก เนื่องจาก
ไม่เทียบเท่าปริญญา
2. ข้อ 5 ควรแก้ไขเป็น ?เมื่อมีกรณีให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ?คณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอนปริญญา? โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ...?
3. ข้อ 6 ระยะเวลาในการดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง ควรแก้ไขจาก สามสิบวัน เป็น เก้าสิบวัน และให้ขออนุมัติอธิการบดีขยายเวลาได้ครั้งละสามสิบวัน แต่ไม่เกินร้อยแปดสิบวัน หากเกินกว่านั้นให้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายเวลา
4. ควรจัดทำขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวน ให้ชัดเจน โดยศึกษาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสอบวินัย
5. เมื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเรียบร้อยแล้วให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ... และให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 พิจารณาที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนโดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน จาก 27 สาขาวิชาตามรายละเอียดในแบบฟอร์มสรุปจำนวนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. กองคลัง ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกคณะ/สำนัก ในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามกฏ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
2. ควรจัดทำแบบรายงานแสดงผลวิเคราะห์งบการเงิน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับแบบรายงานแสดงผลวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง
3. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.9 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. กองคลัง ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกคณะ/สำนัก ในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามกฏ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
2. ควรจัดทำแบบรายงานแสดงผลวิเคราะห์งบการเงิน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับแบบรายงานแสดงผลวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง
3. มอบคณะพยาบาลศาสตร์จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจบัญชี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม และ Startup ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาดำเนินการดังนี้
1. ควรระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต หน้าที่ และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงให้ชัดเจน
2. ควรทบทวนวัตถุประสงค์การดำเนินการ บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาข้อ 7 และ ข้อ 8 ให้มีนัยที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้สามารถกำหนดรายละเอียดได้
4. ให้หารือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ประสานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม และ Startup ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนออธิการบดีพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สำนัก/หน่วยวิสาหกิจ และระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. กระบวนงานที่มาใช้ในการจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนา ในส่วนมหาวิทยาลัย จำนวน 5 กระบวนงาน ได้แก่
1) ข้อ 2 การกํากับดูแลให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนหลักสูตรทุกคณะ
2) ข้อ 3 ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการทำงานของบุคลากรทั้งในด้านการทําวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
3) ข้อ 4 มีแนวทางในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรเพื่อส่งผลไปถึงผลการดําเนินงาน (เช่น การสํารวจความต้องการ ความคาดหวัง และพัฒนาทักษะด้าน
ความเป็นครู ทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้ IT ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาทักษะการเป็นผู้นํา เป็นต้น)
4) ข้อ 5 การพัฒนากระบวนการให้บริการและพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
5) ข้อ 6 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการกํากับติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สิ้นภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ผลการดำเนินงานหลักสูตร รอบ 6 เดือน สิงหาคม 2561 ถึง มกราคม 2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ ศึกษารูปแบบการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบงานพัสดุ เพื่อให้มีการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน EdPEx อย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาเลือกแนวทางที่ 2 คือ คณะ/สำนักเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ตามกลุ่มสาขา กลุ่มสาขาละ 1 คน และมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯเป็นผู้พิจารณาทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีแนวทางการดำเนินงานใกล้เคียงกัน
2. (ร่าง) ขอบเขตงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นที่ปรึกษา EdPEx
3. (ร่าง) ข้อตกลงของคณะ/หน่วยงานที่ต้องดำเนินงานภายในการให้คำปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
5. มอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.14 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาทบทวนหัวข้อของการจัดประชุมวิชาการ ควรเป็นหัวข้อที่มีความทันสมัย น่าสนใจ สร้างแรงจูงใจให้มีคนมาร่วมงาน

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาทบทวนหัวข้อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.15 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การรับบุคคลพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 3 (2) ควรจำกัดบุคคลที่มีลักษณะความพิการที่จะสามารถเข้าศึกษาได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ (โดยใช้ ร่าง ข้อบังคับฉบับที่นำเสนอสำนักงานกฎหมายฯ)
2. ควรตัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรออก
3. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้จัดทำประกาศ หรือกฎหมายลำดับรอง
เพื่อกำหนดจำนวน นักศึกษา และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก คุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้าศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
4. ข้อ 6 ควรกำหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การรับบุคคลพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.16 ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งสำนักพระราชวังต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.5 รายงานผลการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.9 รายงานผลการดำเนินโครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง