ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2562

เมื่อ 5 มีนาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 522/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 โครงการอบรม เรื่อง มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 21/2561 (วาระพิเศษ) และครั้งที่ 1/2562

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองคลังดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมคำอธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. เพิ่มเติมหัวตารางที่เปรียบเทียบงบประมาณไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เพิ่มเติม ดร.สนธิ คชวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองกลาง ปรับแก้ไข
(ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. มอบกองกลางเสนอ (ร่าง) คำสั่งฯ ให้ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา พิจารณา
2. คณะทำงานฝ่ายต้อนรับให้แก้ไขเป็น กองบริการการศึกษา (ย้ายมาจากคณะกรรมการข้อที่ 4)
3. คณะทำงานฝ่ายจัดเลี้ยง ให้แก้ไขเป็น กองการเจ้าหน้าที่ (ย้ายมาจากคณะกรรมการ
ข้อที่ 3) และให้เพิ่มรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นรองประธานฝ่าย

มติที่ประชุม : มอบกองกลางปรับแก้ไข (ร่าง) คำสั่งฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.5 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตรา 1,000 บาทต่อบทความ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลโครงการหลัก/กิจกรรมย่อย และผลการดำเนินงาน ในระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ EMENSCR) (เสนอเรื่องวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งถอนเรื่อง และนำไปประชุมวาระพิเศษในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก (เสนอเรื่องวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งถอนเรื่อง และนำไปประชุมวาระพิเศษในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการสอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และแนวทางแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง